SFS 2019:234 Lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

SFS2019-234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i

internationella situationer

Utfärdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om makars och sambors förmö-
genhetsförhållanden i internationella situationer.

2 § Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande:

– I 2 kap. finns bestämmelser som kompletterar EU:s förordningar om

makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden, nämligen rå-
dets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av
ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag
samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögen-
hetsförhållanden, och rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016
om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols
behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål
om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.

– I 3 kap. finns särskilda bestämmelser om makars förmögenhetsför-

hållanden i nordiska situationer.

– I 4 kap. finns bestämmelser om makars förmögenhetsförhållanden i

andra internationella situationer.

– I 5 kap. finns bestämmelser om sambors förmögenhetsförhållanden i

internationella situationer.

– I 6 kap. finns bestämmelser om registrering av lagvalsavtal mellan ma-

kar och om hemvist och reservforum.

2 kap. EU:s förordningar om makars och registrerade partners

förmögenhetsförhållanden
Tillämpningsområde
1 §
Detta kapitel innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s förord-
ningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Det som föreskrivs i kapitlet om makar gäller även för registrerade partner

som omfattas av EU:s förordning om registrerade partners förmögenhets-
förhållanden.

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.

SFS 2019:

234

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

Registrering av äktenskapsförord och lagvalsavtal
2 §
Bestämmelser om formkrav för äktenskapsförord finns i artikel 25 i
EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden. Bestämmelser om
formkrav för partnerskapsförord finns i artikel 25 i EU:s förordning om re-
gistrerade partners förmögenhetsförhållanden. I 7 kap. 3 § tredje stycket och
16 kap. äktenskapsbalken finns bestämmelser om registrering som komplet-
terar förordningarna.

Bestämmelser om formkrav för lagvalsavtal finns i artikel 23 i EU:s

förordning om makars förmögenhetsförhållanden och artikel 23 i EU:s
förordning om registrerade partners förmögenhetsförhållanden. I 6 kap. 1 §
i denna lag och i 16 kap. äktenskapsbalken finns bestämmelser om registre-
ring som kompletterar förordningarna.

Förfarandet vid bodelning
3 §
På begäran av en make eller en dödsbodelägare ska svensk lag tilläm-
pas beträffande förfarandet vid en bodelning även om utländsk lag är
tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Svensk lag om förfaran-
det vid bodelning får tillämpas också när den utländska lagen föreskriver en
annan form för delning eller avräkning i fråga om makars egendom.

Begränsningar i tillämpningen av utländsk lag
4 §
Äktenskapsbalkens bestämmelser i 7 kap. 4–9 §§ och 11 kap. 8 och
10 §§ om förfogande över makars gemensamma bostad och bohag och om
en makes rätt att överta sådan egendom vid bodelning ska alltid tillämpas,
om bostaden och bohaget finns i Sverige.

Äktenskapsbalkens bestämmelser i 12 kap. 2 § om en efterlevande makes

rätt att vid bodelning behålla giftorättsgods och om en efterlevande makes
förlust av rätten att få del i eller behålla giftorättsgods ska alltid tillämpas.

5 § Vid en bodelning får jämkning ske enligt 12 kap. 1 och 3 §§ äkten-
skapsbalken även om utländsk lag är tillämplig på makarnas förmögen-
hetsförhållanden.

Bodelning efter legal separation
6 §
Om det utomlands har meddelats ett avgörande om legal separation
och makarna inte har återupptagit sammanlevnaden, ska egendom som ma-
karna har förvärvat efter det att avgörandet fått laga kraft inte ingå i en bo-
delning där svensk lag är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.
Vid en sådan bodelning ska täckning för skulder beräknas med hänsyn till
förhållandena då avgörandet fick laga kraft.

Erkännande och verkställighet
7 §
En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras
verkställbart i Sverige enligt någon av EU:s förordningar om makars och
registrerade partners förmögenhetsförhållanden görs till tingsrätten. Rege-
ringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
vilka tingsrätter som får pröva en ansökan.

8 § En ansökan om ändring av ett beslut med anledning av en ansökan
enligt 7 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

2019:234

background image

3

SFS

Om en sådan ansökan görs av den som har gjort ansökan enligt 7 §, ska

den ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet
meddelades.

9 § Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 7 och 8 §§
tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något
annat följer av EU:s förordningar om makars och registrerade partners
förmögenhetsförhållanden.

10 § Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet enligt
utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft,
om inte något annat följer av EU:s förordningar om makars och registrerade
partners förmögenhetsförhållanden.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en säkerhetsåtgärd tillämpas

i stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av beslut om
kvarstad eller någon annan säkerhetsåtgärd.

11 § Om tingsrätten vid det förfarande som avses i 7 § bifaller en ansökan
om verkställbarhetsförklaring, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett
beslut om kvarstad eller någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångs-
balken.

3 kap. Särskilda bestämmelser om makars

förmögenhetsförhållanden i nordiska situationer
Tillämpningsområde
1 §
Detta kapitel gäller för vissa frågor om makars förmögenhetsför-
hållanden i nordiska situationer.

I förhållande till Finland gäller kapitlet endast i den utsträckning som

följer av artikel 62 i EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden.
För avgöranden som har meddelats i Finland gäller bestämmelserna om er-
kännande och verkställighet i 14 och 15 §§.

Kapitlet gäller inte för registrerade partner.

2 § Det som föreskrivs i 5 och 8–12 §§ gäller om båda makarna

1. är medborgare i någon nordisk stat,
2. när de ingick äktenskapet var medborgare i någon nordisk stat och då

tog sin hemvist i en nordisk stat, och

3. efter att äktenskapet ingicks inte har tagit sin hemvist utanför Norden.

Svensk domstols behörighet
3 §
Om en svensk domstol tar upp ett yrkande om äktenskapsskillnad
enligt 7 § förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållan-
den rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, får domstolen också ta
upp en fråga om bodelning, såvida det inte redan pågår ett förfarande i en
annan nordisk stat som kan leda till ett motstridigt avgörande.

4 § En fråga om bodelning med anledning av en makes död får tas upp av
svensk domstol, om svensk lag ska tillämpas beträffande förfarandet enligt
6 §.

En fråga om bodelning med anledning av en makes död får också tas upp

av svensk domstol, trots att en domstol i en annan nordisk stat är behörig,
om parterna är överens om det. Det gäller dock inte om en fråga som rör
dödsboet handläggs i domstol, av en testamentsexekutor eller bobestyrer

2019:234

background image

4

SFS

eller av en av domstol utsedd boutredningsman eller skiftesman, eller om
yrkandet gäller klander av bodelning.

5 § En fråga om boskillnad får tas upp av svensk domstol om

1. makarna har sin hemvist i Sverige, eller
2. makarna har sin hemvist i olika stater i Norden och den make som

ansökan riktar sig mot har sin hemvist i Sverige.

Förfarandet vid bodelning med anledning av en makes död
6 §
Svensk lag ska tillämpas beträffande förfarandet vid bodelning med
anledning av en makes död, om den avlidne var medborgare i en annan
nordisk stat och vid sin död hade sin hemvist i Sverige. Detsamma gäller om
en efterlevande make som är medborgare i en annan nordisk stat har suttit i
oskiftat bo och han eller hon har sin hemvist i Sverige eller om en efter-
levande make har suttit i oskiftat bo och vid sin död var medborgare i en
annan nordisk stat och då hade sin hemvist i Sverige.

7 § Vid en sådan bodelning med anledning av en makes död som förrättas
i Sverige efter en medborgare i en annan nordisk stat ska makarnas samtliga
tillgångar och skulder i Sverige och utomlands omfattas.

Tillämplig lag
8 §
Om makar eller blivande makar har avtalat att en viss stats lag ska
tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden, gäller det under förutsättning
att

1. avtalet avser
a) lagen i en nordisk stat där någon av dem hade sin hemvist eller var

medborgare när avtalet ingicks, eller

b) lagen i en nordisk stat där de båda senast samtidigt hade sin hemvist,

under förutsättning att den ena maken eller båda makarna under äktenskapet
har tagit sin hemvist i en annan nordisk stat än den där de tog sin hemvist
när de gifte sig, och

2. något annat inte följer av 10–12 §§.

9 § Om tillämplig lag inte har bestämts genom avtal, tillämpas lagen i den
nordiska stat där makarna tog sin hemvist när de gifte sig.

Om båda makarna senare har tagit sin hemvist i en annan nordisk stat och

varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Om båda
makarna tidigare under äktenskapet har haft sin hemvist i den staten eller
om makarna är medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så
snart de har tagit sin hemvist där.

10 § Ett byte av den lag som tillämpas på makarnas förmögenhetsförhål-
landen inverkar inte på rättsverkningarna av en rättshandling som har ägt
rum före bytet.

Giltigheten av bestämmelserna i ett äktenskapsförord bedöms enligt den

lag som ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden när frågan blir
aktuell.

11 § I fråga om en makes behörighet att råda över fast egendom, över
egendom som är likställd med fast egendom eller över en bostad ska lagen i
den nordiska stat där egendomen finns alltid tillämpas.

2019:234

background image

5

SFS

Formkrav för äktenskapsförord och lagvalsavtal
12 §
Ett äktenskapsförord eller lagvalsavtal är giltigt till formen, om det
när det ingicks uppfyllde formkraven i

1. den lag som enligt 8 eller 9 § var tillämplig på makarnas förmögenhets-

förhållanden, eller

2. lagen i en nordisk stat där makarna eller en av dem var medborgare.
Om frågan om ett lagvalsavtals giltighet ska bedömas enligt svensk lag,

ska lagvalsavtalet anses giltigt om det är skriftligt, daterat och undertecknat
av makarna. Av 6 kap. 1 § framgår att lagvalsavtalet dessutom ska registre-
ras hos Skatteverket. Om giltigheten ska bedömas enligt en annan nordisk
stats lag och den lagen saknar formkrav för lagvalsavtal, ska giltigheten be-
dömas enligt den lagens formkrav för äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord eller lagvalsavtal mellan makar som har sin hemvist

i Sverige när äktenskapsförordet eller lagvalsavtalet ingås gäller här i landet
mot tredje man endast om registrering sker enligt 7 kap. 3 § tredje stycket
äktenskapsbalken eller enligt 6 kap. 1 § i denna lag.

Bodelning efter legal separation
13 §
Om det i en annan nordisk stat har meddelats ett avgörande om legal
separation och det saknas regler om makars förmögenhetsförhållanden efter
legal separation i den lag som är tillämplig, ska

1. egendom som en make förvärvar efter det att avgörandet fått laga kraft

vara hans eller hennes enskilda,

2. avdrag för att täcka skulder beräknas med hänsyn till förhållandena när

avgörandet fick laga kraft, och

3. i övrigt bestämmelserna i den lagen om bodelning efter äktenskaps-

skillnad tillämpas.

Erkännande och verkställighet
14 §
En dom eller ett beslut som har meddelats i en annan nordisk stat med
tillämpning av bestämmelser om behörighet som motsvarar 3 eller 5 § och
som har fått laga kraft ska gälla i Sverige.

15 § I fråga om erkännande, i andra fall än som avses i 14 §, och verk-
ställighet av dom, beslut eller förlikning från en annan nordisk stat om ma-
kars förmögenhetsförhållanden finns bestämmelser i lagen (1932:540) om
erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island och lagen
(1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privat-
rättens område. Om dessa lagar inte är tillämpliga, ska 4 kap. tillämpas,
under förutsättning att något annat inte följer av EU:s förordning om makars
förmögenhetsförhållanden.

4 kap. Makars förmögenhetsförhållanden i andra internationella

situationer
Tillämpningsområde
1 §
Detta kapitel gäller för frågor om konkurrerande förfaranden och er-
kännande och verkställighet av utländska avgöranden när det gäller makars
förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

Kapitlet gäller inte om något annat följer av EU:s förordningar om makars

och registrerade partners förmögenhetsförhållanden, 3 kap. i denna lag eller
annan lag.

2019:234

background image

6

SFS

Konkurrerande förfaranden
2 §
Framställs ett yrkande om makars förmögenhetsförhållanden i en
svensk domstol när det redan pågår ett förfarande utomlands som kan leda
till ett motstridigt avgörande, ska talan avvisas om det kan antas att
avgörandet i det utländska förfarandet blir gällande i Sverige. I stället för att
talan avvisas får målet eller ärendet förklaras vilande i avvaktan på att ett
avgörande i det utländska förfarandet har fått laga kraft. Talan får dock
prövas om det finns särskilda skäl.

Erkännande och verkställighet
3 §
Ett utländskt avgörande om makars förmögenhetsförhållanden som
har meddelats av en domstol eller en annan myndighet eller av en bodel-
ningsförrättare och som har fått laga kraft gäller i Sverige, om det har med-
delats i

1. den stat där svaranden hade sin hemvist, eller
2. en stat vars lag var tillämplig på frågor om makarnas förmögenhetsför-

hållanden enligt artikel 22 eller 26 i EU:s förordning om makars förmö-
genhetsförhållanden, i den ursprungliga lydelsen, eller artikel 22 eller 26 i
EU:s förordning om registrerade partners förmögenhetsförhållanden, i den
ursprungliga lydelsen.

4 § Även om förutsättningarna i 3 § är uppfyllda gäller det utländska av-
görandet inte i Sverige, om

1. avgörandet har meddelats mot en part som inte har avgett svaromål och

som inte har fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna
avge svaromål eller mot en part som annars inte har fått rimliga möjligheter
att föra sin talan i det utländska förfarandet,

2. avgörandet strider mot ett svenskt avgörande,
3. avgörandet strider mot ett i Sverige gällande utländskt avgörande i ett

förfarande som började tidigare än det andra utländska förfarandet,

4. det i Sverige pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt

avgörande,

5. det utomlands pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt av-

görande, såvida det förfarandet har börjat tidigare än det andra utländska
förfarandet och kan antas leda till ett i Sverige gällande avgörande, eller

6. det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska

rättsordningen att erkänna avgörandet.

5 § Ett utländskt domstolsavgörande om makars förmögenhetsförhållan-
den som är verkställbart i den stat där det meddelades och som gäller i
Sverige får verkställas, om avgörandet har förklarats verkställbart här.

En ansökan om att avgörandet ska förklaras verkställbart i Sverige görs

till tingsrätten. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela föreskrifter om vilka tingsrätter som får pröva en ansökan.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i original eller

i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet samt de ytterligare hand-
lingar som tingsrätten behöver för sin prövning. Sökanden ska samtidigt ge
in en översättning av handlingarna till svenska, om inte tingsrätten anser att
det är obehövligt.

6 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförkla-
ring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2019:234

background image

7

SFS

7 § Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på
samma sätt som ett motsvarande svenskt avgörande som har fått laga kraft.
Ett beslut om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

5 kap. Sambors förmögenhetsförhållanden i internationella

situationer
Tillämpningsområde
1 §
Detta kapitel gäller för frågor om sambors förmögenhetsförhållanden
i internationella situationer.

Kapitlet gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna

är gift.

Kapitlet gäller inte om något annat följer av en annan lag.

Svensk domstols behörighet
2 §
En fråga om sambors förmögenhetsförhållanden får tas upp av svensk
domstol, om

1. svaranden har sin hemvist i Sverige,
2. käranden har sin hemvist i Sverige och svensk lag enligt 5 eller 6 § är

tillämplig på sambornas förmögenhetsförhållanden,

3. frågan rör egendom i Sverige, eller
4. svaranden i en uppkommen fråga har godtagit att saken prövas i Sverige

eller har avgett svaromål i saken utan invändning om domstolens behörighet.

Om frågan gäller bodelning med anledning av en sambos död tillämpas

3 § i stället för första stycket.

3 § En fråga om bodelning med anledning av en sambos död får tas upp
av svensk domstol

1. om den avlidna sambon hade sin hemvist i Sverige,
2. i fall som anges i 2 § första stycket 1, 2 och 4, eller
3. på begäran av den efterlevande sambon om svensk domstol, i andra fall

än som avses i 1, är behörig att ta upp en fråga om arv efter den avlidne
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den
4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av
domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i sam-
band med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, i den
ursprungliga lydelsen.

Konkurrerande förfaranden
4 §
Framställs ett yrkande om sambors förmögenhetsförhållanden i en
svensk domstol när det redan pågår ett förfarande utomlands som kan leda
till ett motstridigt avgörande, ska talan avvisas om det kan antas att avgöran-
det i det utländska förfarandet blir gällande i Sverige. I stället för att talan
avvisas får målet eller ärendet förklaras vilande i avvaktan på att ett avgö-
rande i det utländska förfarandet har fått laga kraft. Talan får dock prövas
om det finns särskilda skäl.

Tillämplig lag
5 §
Om sambor eller blivande sambor skriftligen har avtalat att en viss
stats lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden, ska det gälla
under förutsättning att

1. avtalet avser lagen i en stat där någon av dem hade sin hemvist eller var

medborgare när avtalet ingicks, och

2019:234

background image

8

SFS

2. något annat inte följer av 7–14 §§.

6 § Om tillämplig lag inte har bestämts genom avtal, gäller lagen i den stat
där samborna tog sin hemvist när samboförhållandet inleddes.

Om båda samborna senare har tagit sin hemvist i en annan stat och varit

bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Om båda sam-
borna tidigare under samboförhållandet har haft sin hemvist i den staten eller
om båda samborna är medborgare i den staten, tillämpas dock den statens
lag så snart de har tagit sin hemvist i staten.

7 § En rättshandling mellan sambor avseende deras förmögenhetsförhål-
landen är giltig, om rättshandlingen stämmer överens med den lag som är
tillämplig på sambornas förmögenhetsförhållanden när den äger rum. En
rättshandling som äger rum före samboförhållandet är giltig om den stäm-
mer överens med den lag som blir tillämplig när samboförhållandet inleds.

Rättshandlingen ska alltid anses giltig till formen, om rättshandlingen

uppfyller formkraven enligt lagen i den stat där den äger rum eller där sam-
borna då har sin hemvist.

Särskilda bestämmelser om bodelning
8 §
På begäran av en sambo eller en dödsbodelägare ska svensk lag
tillämpas beträffande förfarandet vid en bodelning även om utländsk lag är
tillämplig på sambornas förmögenhetsförhållanden. Svensk lag om förfaran-
det vid bodelning får tillämpas också när den utländska lagen föreskriver en
annan form för delning eller avräkning när det gäller sambornas egendom.

9 § En utländsk bodelning med anledning av en sambos död ska anses
giltig till formen, om den uppfyller formkraven enligt

1. den lag som var tillämplig på sambornas förmögenhetsförhållanden,
2. lagen i den stat där den förrättades, eller
3. lagen i den stat där den avlidne hade sin hemvist eller var medborgare.

10 § Vid en bodelning ska sambornas samtliga tillgångar och skulder i
Sverige och utomlands beaktas, om inte något annat följer av den lag som är
tillämplig på sambornas förmögenhetsförhållanden. Vid lottläggningen bör
en sambo i första hand tilldelas egendom som tillhör honom eller henne
utomlands.

Om det finns egendom utomlands och det kan antas att bodelningen inte

kommer att gälla i det landet, får bodelningen begränsas till att gälla en viss
del av sambornas egendom. En sådan begränsning får dock inte göras om
någon av samborna med rimliga skäl motsätter sig det.

Vid bodelningen ska det beaktas vad som har tillkommit samborna vid

motsvarande förrättning utomlands.

Begränsningar i tillämpningen av utländsk lag
11 §
Bestämmelserna i 16–18 och 22–25 §§ sambolagen (2003:376) om
förfogande över sambors gemensamma bostad och bohag, om en sambos
rätt att överta sådan egendom vid bodelning och om förlust av rätten för den
efterlevande sambon att få del i den avlidnes egendom ska alltid tillämpas,
om bostaden och bohaget finns i Sverige.

2019:234

background image

9

SFS

12 § Vid en bodelning får jämkning ske enligt 15 § sambolagen (2003:376)
även om utländsk lag är tillämplig på sambornas förmögenhetsförhållanden.

13 § Inskränkningar som en utländsk lag innehåller i en sambos rätt att
förfoga över sådan fast egendom eller tomträtt som tillhör denna sambo och
finns i Sverige kan inte göras gällande mot tredje man i vidare mån än vad
som följer av svensk lag.

Detsamma gäller inskränkningar i en sambos rätt att förfoga över sin

övriga egendom eller att skuldsätta sig, om tredje man och sambon befann
sig i Sverige när rättshandlingen ägde rum och tredje mannen inte kände till
eller borde ha känt till inskränkningen.

14 § Begränsningar som en utländsk lag innehåller i en sambos skyldighet
att med sin egendom svara för sina skulder kan inte göras gällande i Sverige,
om skulden hänför sig till en rättshandling varigenom en sambo har förfogat
över sin fasta egendom eller tomträtt och egendomen finns här i landet.

Detsamma gäller om skulden hänför sig till en rättshandling varigenom

en sambo har förfogat över annan egendom eller skuldsatt sig, om sambon
och tredje man befann sig i Sverige när rättshandlingen ägde rum och tredje
mannen inte kände till eller borde ha känt till inskränkningen.

Erkännande och verkställighet
15 §
Ett utländskt avgörande om sambors förmögenhetsförhållanden som
har meddelats av en domstol eller en annan myndighet eller av en bodel-
ningsförrättare och som har fått laga kraft gäller i Sverige, om det har
meddelats i

1. den stat där svaranden hade sin hemvist, eller
2. en stat vars lag enligt 5 eller 6 § var tillämplig på frågor om sambornas

förmögenhetsförhållanden.

16 § Även om förutsättningarna i 15 § är uppfyllda gäller det utländska
avgörandet inte i Sverige, om

1. avgörandet har meddelats mot en part som inte har avgett svaromål och

som inte har fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna
avge svaromål eller mot en part som annars inte har fått rimliga möjligheter
att föra sin talan i det utländska förfarandet,

2. avgörandet strider mot ett svenskt avgörande,
3. avgörandet strider mot ett i Sverige gällande utländskt avgörande i ett

förfarande som började tidigare än det andra utländska förfarandet,

4. det i Sverige pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt

avgörande, eller

5. det utomlands pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt

avgörande, såvida det förfarandet har börjat tidigare än det andra utländska
förfarandet och kan antas leda till ett i Sverige gällande avgörande.

17 § Ett utländskt domstolsavgörande om sambors förmögenhetsförhål-
landen som är verkställbart i den stat där det meddelades och som gäller i
Sverige får verkställas, om avgörandet har förklarats verkställbart här.

En ansökan om att avgörandet ska förklaras verkställbart i Sverige görs

till tingsrätten. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen med-
dela föreskrifter om vilka tingsrätter som får pröva en ansökan.

2019:234

background image

10

SFS

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i original eller

i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet samt de ytterligare hand-
lingar som tingsrätten behöver för sin prövning. Sökanden ska samtidigt ge
in en översättning av handlingarna till svenska, om inte tingsrätten anser att
det är obehövligt.

18 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsför-
klaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

19 § Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på
samma sätt som ett motsvarande svenskt avgörande som har fått laga kraft.
Ett beslut om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

Ordre public
20 §
En bestämmelse i utländsk lag får inte tillämpas och ett utländskt av-
görande gäller inte i Sverige, om det skulle vara uppenbart oförenligt med
grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa bestämmelsen eller att
erkänna avgörandet.

6 kap. Övriga bestämmelser
Registrering av lagvalsavtal mellan makar
1 §
Ett lagvalsavtal om makars förmögenhetsförhållanden ska registreras
hos Skatteverket i äktenskapsregistret. Ett lagvalsavtal som har slutits mel-
lan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till
Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall
gäller lagvalsavtalet först från och med den dag då det ges in till Skattever-
ket.

Vid handläggningen av en ansökan om registrering av ett lagvalsavtal

tillämpas 16 kap. äktenskapsbalken.

Hemvist
2 §
Vid tillämpningen av denna lag ska den som är bosatt i en viss stat
anses ha sin hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varak-
tighet och omständigheterna i övrigt får anses stadigvarande.

Reservforum
3 §
Om svensk domstol är behörig enligt EU:s förordningar om makars
och registrerade partners förmögenhetsförhållanden eller enligt denna lag
och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Genom lagen upphävs lagen (1990:272) om internationella frågor

rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.

3. Bestämmelserna i 3–12 §§ i den upphävda lagen gäller fortfarande i

frågor om makars förmögenhetsförhållanden, om äktenskapet har ingåtts
före den 29 januari 2019 och makarna inte den dagen eller därefter ingår ett
lagvalsavtal som är giltigt till formen.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande för handläggningen i domstol

av sådana mål och ärenden om makars förmögenhetsförhållanden som har
inletts före den 29 januari 2019.

2019:234

background image

11

SFS

5. Särskilda bestämmelser om vad som övergångsvis gäller i frågor om

makars förmögenhetsförhållanden i nordiska situationer finns i lagen
(2019:236) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2019:234

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.