SFS 2009:247 Lag om ändring i permutationslagen (1972:205)

090247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i permutationslagen (1972:205);

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 §§ permutationslagen

(1972:205) ska ha följande lydelse.

3 § Avser ärende om permutation ändrad ändamålsbestämning för egen-
dom av mera betydande värde eller uppkommer i ärendet fråga av särskild
vikt från allmän synpunkt, ska Fideikommissnämnden med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringen för avgörande.

4 §

Fideikommissnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos

regeringen.

Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Ett ärende som Kammarkollegiet med stöd av 3 § har överlämnat till

regeringen före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet ännu inte har
avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av Kammarkolle-

giets beslut, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.

SFS 2009:247

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.