SFS 1972:205

720205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Permutationslag;

SFS 1972:205

given Stockholms slott den 19 maj 1972.

Utkom från trycket

den 6 juni 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och'yendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-
dagenl, funnit gott förordna som följer.

1 § Kan bestämmelse, som enskild meddelat i gåvobrev, testamente,

stiftelseförordnande eller liknande handling, på grund av ändrade för­

hållanden ej längre iakttagas eller har bestämmelsen blivit uppenbart

onyttig eller u ppenbart stridande mot utfärdarens avsikter eller förelig­

ger annat särskilt skäl, kan på ans ökan bestämmelsen ändras eller upp­

hävas eller undantag m edges för särskilt fall (permutation).

Avser permutation ändring av det ändamål som skall tillgodoses,

skall det nya ändamålet så nära som möjligt motsvara det ursprungliga.

2 § Fråga om permutation prövas, såvitt rör fideikommiss som avses
i 1 § lagen (1963: 583) oni avveckling av fideikommiss, av fideikom­
missnämnden och i annat fäll av kammarkollegiet.

3 § Avser ärende om permutation ändrad ändamålsbestämning för

egendom av mera betydande värde eller uppkommer i ärendet fråga av

särskild vikt från allmän synpunkt, skall fideikommissnämnden eller

kammarkollegiet med eget yttrande överlämna ärendet till Konungen

för a-l^görande.

IV"

4 § Talan mot fideikommissnämndens eller kammarkollegiets beslut
enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

5 § Denna lag gäller ej sådan pensions- eller personalstiftelse som av­

ses i lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 maj 1972.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1972; 8, LU 11, rskr 182.

447

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.