SFS 1994:1224 Lag om ändring i permutationslagen (1972:205)

SFS 1994_1224 Lag om ändring i permutationslagen (1972_205)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i permutationslagen (1972:205);

utfärdad den 25 augusti 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § permutationslagen

(1972:205) skall ha följande lydelse.

5 § Denna lag gäller ej stiftelser på vilka 6 kap. stiftelselagen
(1994: 1220) är tillämpligt och ej heller sådana pensions- eller personalstif-
telser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m. m.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. En ansökan om permutation som har gjorts före lagens ikraftträdande

prövas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Göran Lambertz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94: LU12, rskr. 1993/94:225.

2681

SFS 1994:1224

Utkom från trycket
den 13 september 1994

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.