SFS 2009:181 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Sambolag (2003:376) / SFS 2009:181 Lag om ändring i äktenskapsbalken
090181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 § äktenskapsbalken ska ha

följande lydelse.

7 kap.

4 §

2

Med makars gemensamma bostad avses i denna balk

1. fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med

tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som ma-
karnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta
ändamål,

2. fast egendom som makarna eller någon av dem innehar med nyttjande-

rätt i förening med byggnad på egendomen som makarna eller någon av dem
äger, om byggnaden är avsedd som makarnas gemensamma hem och egen-
domen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem innehar

med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller
byggnadsdelen är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas hu-
vudsakligen för detta ändamål,

4. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem har rätt

att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap.
bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när avtalet
träffades var avsedd att bli makarnas gemensamma hem och att innehas hu-
vudsakligen för detta ändamål.

Med makars gemensamma bohag avses i denna balk möbler, hushålls-

maskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.
Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för
den ena makens bruk.

Till makars gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som an-

vänds huvudsakligen för fritidsändamål.

1 Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170.

2 Senaste lydelse 1991:618.

SFS 2009:181

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:181

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.