SFS 2009:185 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)

090185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sambolagen (2003:376);

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § sambolagen (2003:376) ska ha

följande lydelse.

5 §

Med sambors gemensamma bostad avses i denna lag, om inte annat

följer av 7 §,

1. fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med

tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sam-
bornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta
ändamål,

2. fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjande-

rätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av
dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och
egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem inne-

har med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller
byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas hu-
vudsakligen för detta ändamål och

4. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har rätt

att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap.
bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när avtalet
träffades var avsedd att bli sambornas gemensamma hem och att innehas hu-
vudsakligen för detta ändamål.

Samborna får i en av dem undertecknad handling anmäla till inskriv-

ningsmyndigheten att en fastighet som är lagfaren för en av dem eller en
tomträtt för vilken en av dem är inskriven som innehavare är gemensam bo-
stad för dem båda.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170.

SFS 2009:185

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.