SFS 1987:230

Du är här: Start / Familjerätt / Sambolag (2003:376) / SFS 1987:230
870230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:230 �ktenskapsbalk;

Utkom från trycket

den 26 maj 1987

utfärdad den 14 maj 1 987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i Sver iges rikes lag skall först

bland balkarna föras in en ny ba lk. benämnd äktenskapsbalk, av följande

lydelse.

Första avdelningen

Allmänna bestämmelser

2 § Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensam t
vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.

494

' Prop. 1986/87: I. LU 1 8, rskr. 159.

z

1 kap. �k tenskap

1 § �ktenskap ingås mellan en kvinna och en man. De som har ingått
äktenskap med var andra är makar.

I

3 § Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.

4 § Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna

:;

varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhål­

landen skall kunna bedömas.

5 § �ktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äkten-

0

C

skapsskillnad.

,⬢!>,

¬

background image

\

Andra avdelningen

SFS 1987:230

�ktenskaps ingående och upplösning

2 kap. �ktenskapshinder

1 § Den som är under 18 å r får inte ingå äktenskap utan tillstånd av

länsstyrelsen i det län där den underårige har sitt hemvist.

2 § Den som har förklarats omyndig eller enligt domstols beslut skall
förbli omyndig även efter uppnådd myndighetsålder får inte ingå äktenskap

utan förmyndarens samtycke. Om förmyndaren inte lämnar sitt samtycke,

får domstol på ansökan av den omyndige tillåta äktenskapet.

3 § �ktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt

upp- och nedstigande led eller är helsyskon.

Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Den som är gift får inte ingå nytt äktenskap.

3 kap. Prövning av äktenskapshinder

1 § Innan äktenskap ingås skall prövas om det finns något hinder mot
äktenskapet. Denna prövning skall göras i den församling inom svenska

kyrkan där kvinnan eller mannen är kyrkobokförd eller, om ingen av dem

är kyrkobokförd här i landet, i den församling där någon av dem vistas.

Hindersprövningen skall begäras av kvinnan och mannen gemensamt

hos pastorsämbetet i församlingen.

2 § Den som varken är eller skall vara kyrkobokförd här i landet skall vid

hindersprövningen visa upp ett intyg av utländsk myndighet om sin behö­
righet att ingå äkt enskapet, om ett sådant intyg kan anskaffas.

Om det fordr as tillstånd eller samtycke till ä ktenskapet, skall bevis om

tillståndet eller samtycket visas upp vid hindersprövningen.

3 § Kvinnan och mannen skall vid hindersprövningen skriftligen försäk­

ra på heder och samvete att de inte är släkt med varandra i rätt upp- och
nedstigande led eller helsyskon. Har de inte tillstånd till äktenskapet enligt
2 kap. 3 § and ra stycket, skall deras försäkran också avse att de inte är
halvsyskon.

De som begär hindersprövning skall på heder och samvete skriftligen

uppge om de tidigare har ingått äktenskap. Den som tidigare har ingått

äktenskap skall styrka att äktenskapet har blivit upplöst, om inte detta
framgår av folkbokföringen eller av intyg från utländsk myndighet.

4 § Finner pastorsämbetet att det inte finns något hinder mot äkten ska­

pet, skall ämbetet på begäran av kvinnan och mannen utfärda intyg om

detta.

495

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.