SFS 1988:1458

881458.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1458 Lag

Utkom från ti^cket

oiH ändring i lagen (1987:232) om sambors

den 22 december 1988 gemensamma hem;

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § lagen (1987:232) om sam­

bors gemensamma hem skall ha följande lydelse.

20 § Vad som föreskrivs i 17 kap. 1, 2 och 4 —9 §§ s amt 18 kap, 1 §
äktenskapsbalken gäller även vid tvist mellan sambor. Vad som sägs om

makar skall därvid gälla sambor.

Denna lag träder i k raft den 1 januar i 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

Prop. 1987/88:58, 1988/89: JuU7, rskr. 33.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.