SFS 1988:1254

Du är här: Start / Familjerätt / Sambolag (2003:376) / SFS 1988:1254
881254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1254 Lag

utkom från trycket

oiti ändring! äUtenskapsbalken;

den 16 december 1988

2872

utfärdad den 1 dec ember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken
dels att 2 kap. 2 § skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 2 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 3 § och 18 kap. 1 § skall ha följande

lydelse.

3 kap.

2 § Den som varken är eller skall vara kyrko bokförd här i landet sk all
vid hindersp rövningen visa upp ett intyg av utländsk myndi ghet om sin
behörighet att ingå äktenskapet, om ett sådant int yg kan anskaffas.

Om det fordras tillstånd till äktenskapet, skall bevis om tillståndet visas

upp vid hindersprövningen.

6 kap.

4 § Kan den ena maken på grun d av sjukdom elle r bortavaro inte själv
sköta sina angelägenheter och fattas det medel for familjens underhåll, får

den andra maken i beh övlig omfattning lyfta den sjuka eller bortavarande
makens inkomst och avkastning av dennes egendom samt kvittera ut
banktillgodohavanden och andra penningm edel. Detta gä ller dock ej, om

samlevnaden mella n makarna har upphört eller om det finns fullm äktig,
förmyndare, god man eller förvaltare som har rätt att företräda den s juka

eller bortavarande maken i dessa angelägenheter.

Rättshandling som avses i f örsta stycket är bindande för den sjuka eller

bortavarande maken även om medle n inte behövdes för familjens under­
håll, såvida tredje man var ken inså g eller borde ha insett att behov et inte
förelåg.

Prop. 1987/88: 124, 1988/89; LU9, rskr. 10.

cl

c

I,

Ti'

ja

.'E

⬢U

kli

"tiij

%

¬

background image

7 kap.
3 § Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma
att egendom som tillhör eller tillfaller någo n av dem skall vara dennes

enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att
egendomen skall vara giftorättsgods.

�ktenskapsförord skal l upprättas skriftligen och underteckn as av ma­

karna eller de blivande makarna. Detta gä ller även om någo n av dem är
underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någo n del

omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyn­

darens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

�ktenskapsförord skall registreras hos domstolen. Ett äktenskapsförord

som har sluti ts mellan blivan de makar gäller från äktenskapets ingående,
om det ges in till domstolen inom en månad från det att äktenskapet

ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den d ag då
det ges in till domstolen.

18 kap.
1 § Om den som talan enligt denna balk ri ktas mot saknar känt hemvist
och det inte heller kan klarläggas var den parten uppehåller sig, skall

dennes rätt i saken bevakas av god man enligt II kap. föräldrabalken.
Detsamma gäller, om den som har känt hemvis t utom riket inte kan nås
för delgivning eller om denne underlåter att utse ombud för sig och det

finns särskilda skäl att förordna god man.

Gode mannen skall samråda med den som han har förordnats för, o m

det kan ske. I fråga om ersättning till gode mannen gälle r 20 kap. 2 b §

föräldrabalken.

SFS 1988:1254

Denna lag träder i kr aft den 1 janu ari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.