SFS 1991:627

910627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:627

om ändring i lagen (1987:232) om sambors

utkom från tricket

gemensamma hem;

den 17 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1987:232) om sambors

gemensamma hem skall ha följande lydelse.

2 § Med sambors gemensamma bostad avses i denna lag, om inte annat

följer av 4 §,

' Prop. 1990/91:92, BoU1 3, rskr. 247 .

1019

¬

background image

SFS 1991:627

1. fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar

med tom trätt, om det finns en byggn ad på egendomen som är avsedd som

sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för

detta ändamål.

2. fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nytt­

janderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller

någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas gemensam­
ma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem

innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggna­

den eller byggnadsd elen är avsedd som sambo rnas gemensamma hem och

innehas huvudsakligen fördetta ändamål,

4. byggnad eller del av byggnad som sambor na eller någon av dem har

rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i

5 kap. bostadsrättslagen (1991; 614), om rätten gäller en lägenhet som när
avtalet träftädes var avsedd att bli sambor nas gemensamma hem och att

innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Samborna får i en av dem båda undertecknad handling anmäla till

inskrivningsmyndigheten att en fastighet som är lagfaren för en av dem

eller en tomträtt för vilken en av dem är inskriven som innehavare är
gemensam bostad för dem båda.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringen s vägnar

LAILA FRE IVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.