SFS 1991:618

910618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:618

om ändring i äktenskapsbalken;

utkom Mn iryckei

Utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 4 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

7 kap.

4 § Med makars gem ensamma bostad avses i denna balk

1. fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar

med tomträtt, om det finns en byggnad på egendomen som är avsedd som
makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för

detta ändamål,

2. fast egendom som ma karna eller någon av dem i nnehar med nyttjan­

derätt i förening med byggnad på egendomen som makarna eller någon av
dem äger, om byggnaden ä r avsedd som m akarnas gemensamma hem och
egendomen i nnehas huvudsakligen för detta ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem

innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggna­
den eller byggnadsdele n är avsedd som makarnas gemensamma hem och
innehas huvudsakligen för detta ändamål,

4. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem har

rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i

5 kap. bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när

avtalet träffades var avsedd att bli makarnas gemensamma hem och att

innehas huvudsakligen för de tta ändamål.

Med makars gemensamma bohag avses i den na balk möbler, hushålls­

maskiner och ann at inre lösöre som är avsett för det gemensamma hem­
met. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslu­

tande för den ena makens bruk.

Till makars gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som

används huvudsakligen för fritidsändamål.

den 17 juni 1991

'frop. 1990/91:92, BoU 13. r.skr. 247.

101 1

¬

background image

SFS 1991:618

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VA LOS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.