SFS 2003:376 Sambolag

030376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Sambolag;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Vad som avses med sambor

1 §

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i

ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som

bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används lik-
nande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket. Bestämmelserna i
1 kap. 6 och 8 §§ föräldrabalken samt lagen (1984:1140) om insemination
och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen gäller endast sambor
av olika kön.

Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna

är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad som i

denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat partnerskap.

När ett samboförhållande upphör

2 §

Ett samboförhållande upphör

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
2. om samborna flyttar isär eller
3. om någon av samborna avlider.
Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om

förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i
bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bo-
stad enligt 22 §.

Sambors egendom

3 §

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om

egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4
eller 9 §.

1

Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.

SFS 2003:376

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:376

4 §

I samboegendomen ingår inte

1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra

sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villko-

ret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåta-

ren skall vara mottagarens enskilda och

4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–3, om inte annat

har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är
enskild.

5 §

Med sambors gemensamma bostad avses i denna lag, om inte annat

följer av 7 §,

1. fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med

tomträtt, om det finns en byggnad på egendomen som är avsedd som sam-
bornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta
ändamål,

2. fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjan-

derätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av
dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och
egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem inne-

har med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller
byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas
huvudsakligen för detta ändamål och

4. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har

rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i
5 kap. bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när
avtalet träffades var avsedd att bli sambornas gemensamma hem och att
innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Samborna får i en av dem undertecknad handling anmäla till inskrivnings-

myndigheten att en fastighet som är lagfaren för en av dem eller en tomträtt
för vilken en av dem är inskriven som innehavare är gemensam bostad för
dem båda.

6 §

Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, om inte annat föl-

jer av 7 §, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för
det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag
som används uteslutande för den ena sambons bruk.

7 §

Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som

används huvudsakligen för fritidsändamål.

Bodelning

8 §

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår

äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna sambo-
egendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall göras
med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet
upphörde.

background image

3

SFS 2003:376

Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att sambo-

förhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo
avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet
upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrät-
tas.

9 §

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske

eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får
de ändra vad som tidigare överenskommits.

Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de

blivande samborna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller
om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap en-
ligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skrift-
liga medgivande inhämtas.

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, om-

ständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och om-
ständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodel-
ningen.

10 §

Sambor får inför ett omedelbart förestående upphörande av sambo-

förhållandet avtala om den kommande bodelningen eller om annat som har
samband med denna (föravtal). Över avtalet skall upprättas en handling som
undertecknas av samborna.

Vad som sägs i 9 § tredje stycket om villkor i avtal rörande bodelning gäl-

ler även villkor i föravtal.

11 §

Varje sambo är skyldig att tills bodelningen görs, eller frågan om bo-

delning fallit, redovisa för sin samboegendom, för sådan gemensam bostad
som kan övertas enligt 22 § och för sådan samboegendom som sambon har
haft hand om men som tillhör den andra sambon.

12 §

Vid bodelningen skall först sambornas andelar i samboegendomen

beräknas.

13 §

Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från

vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skul-
der som den sambon hade när samboförhållandet upphörde.

För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med särskild

förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hän-
föra till sådan egendom skall sambon få täckning ur samboegendomen en-
dast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom.

14 §

Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att

skulderna skall täckas enligt 13 §, skall läggas samman. Värdet därav skall
därefter delas lika mellan samborna.

15 §

I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men

även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör skall lämna egendom till
den andra i den omfattning som följer av 12–14 §§, skall bodelningen i stäl-

background image

4

SFS 2003:376

let göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom. Är
en sambo försatt i konkurs när bodelningen skall förrättas eller finns det an-
dra särskilda skäl att inte dela sambornas egendom, skall varje sambo be-
hålla sin egendom som sin andel.

16 §

Med ledning av de andelar som har beräknats för samborna skall

samboegendomen fördelas mellan dem på lotter.

Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna

egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En
förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör
den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till
omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Svarar egendomen för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i

egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett övertagande att den andra
sambon befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att betala denna
har satts under särskild vård.

17 §

En sambo har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra

sambon betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs
för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd med denna. Lämnas inte nå-
gon betalning, har den andra sambon rätt att så långt det är möjligt få sådan
egendom som inte är uppenbart olämplig för den sambon.

Om en sambo övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodo-

ser den andra sambon med egendom ur samboegendomen, skall den överta-
gande sambon betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet
ställs för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd med denna.

18 §

Om en sambo avlider, gäller bestämmelserna om rätt att begära bo-

delning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till förmån för den
efterlevande sambon.

Om ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider, har den

efterlevande sambon rätt att vid fördelning av samboegendomen som sin an-
del alltid få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skul-
der, i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för
dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för-
säkring.

Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av rätt till

arv skall också gälla i fråga om rätten för den efterlevande sambon att vid
bodelning få del i den avlidnes egendom.

19 §

Om bodelningen har lett till att en fastighet har delats så att samborna

har fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning har ställts upp i bodel-
ningshandlingen, innehar de fastigheten med samäganderätt.

I den mån bodelningen i andra fall innebär att en del av en fastighet kom-

mer i en särskild ägares hand är bodelningen utan verkan.

20 §

Bestämmelserna i 9 kap. 5, 7, 9 och 10 §§ äktenskapsbalken gäller

även vid bodelning enligt denna lag. Vad som sägs om makar skall därvid
gälla sambor. I stället för den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcks
skall gälla den dag då samboförhållandet upphör.

background image

5

SFS 2003:376

21 §

Har en sambo vid bodelningen till skada för sina borgenärer avstått

egendom som enligt 13–16 §§ har belöpt på sambons andel, gäller vad som
föreskrivs i 13 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken om verkan av en sådan åt-
gärd vid bodelning mellan makar.

Övertagande av bostad i vissa fall

22 §

Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt el-

ler bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra
sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon
bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till om-
ständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft
barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.

Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall framställas senast

ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden,
skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter. Fristen på ett år
gäller inte om den sambo som innehar bostaden avlider och den efterlevande
sambon bor kvar i bostaden.

Den som övertar bostaden enligt första stycket skall ersätta den andra

sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas
vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar
bostaden kan tillgodoses på det sättet. I annat fall skall vad som fattas beta-
las med pengar. Ställs godtagbar säkerhet för betalningen, kan sambon få
skäligt anstånd med denna.

Inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma
hemmet

23 §

En sambo får inte utan den andra sambons samtycke

1. avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bo-

stad som utgör samboegendom eller som den andra sambon kan få rätt att
överta enligt 22 §,

2. låta inteckna fast egendom eller tomträtt där det finns en bostad som ut-

gör samboegendom,

3. pantsätta annan egendom som innefattar en bostad som utgör sambo-

egendom eller en bostad som den andra sambon kan få rätt att överta enligt
22 § eller

4. avhända sig eller pantsätta bohag som utgör samboegendom.
Samtycke till avhändelse av eller inteckning i fast egendom eller tomträtt

skall lämnas skriftligen.

Bestämmelserna om samtycke av en sambo till en åtgärd av den andra

sambon tillämpas också när dödsboet efter en avliden sambo vidtar en sådan
åtgärd.

Samtycke behövs inte, om den andra sambon inte kan lämna giltigt sam-

tycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid.

24 §

Saknas samtycke som krävs för en åtgärd enligt 23 §, får domstolen

tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den.

background image

6

SFS 2003:376

25 §

Om en sambo eller dödsboet efter en avliden sambo utan det sam-

tycke eller tillstånd som krävs har avhänt sig eller till nackdel för den andra
sambon upplåtit nyttjanderätt till egendom, skall domstolen på talan av
denne förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall återgå.
Detsamma gäller om en sambo eller dödsboet efter en avliden sambo utan
det samtycke eller tillstånd som krävs har pantsatt sambornas bohag. Överlå-
telse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya
innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro.

Talan enligt första stycket skall väckas hos domstolen inom tre månader

från det att den andra sambon fick kännedom om förfogandet över bostaden
eller överlämnandet av bohaget. Har lagfart eller inskrivning beviljats med
anledning av överlåtelse av fast egendom eller tomträtt, får talan inte väckas.

Förs talan om avhysning, får domstolen medge skäligt anstånd med flytt-

ningen.

Övriga bestämmelser

26 §

Bestämmelserna i 17 kap. 1, 2 och 4–9 §§ samt 18 kap. 1 § äkten-

skapsbalken gäller även vid tvist mellan sambor. Vad som sägs om makar
skall därvid gälla sambor.

27 §

Vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag består tingsrätten

av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets
beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämn-
demän.

Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt som inte

är lagfarna domare skall få förordna bodelningsförrättare enligt 17 kap. 1 §
äktenskapsbalken.

28 §

På ansökan av en sambo skall domstolen i fråga om en bostad som

enligt 8 § skall ingå i bodelning bestämma vem av samborna som skall ha
rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts.

Ett förordnande om rätt att bo kvar i bostaden får på ansökan av den ena

parten ändras av domstolen.

29 §

Den sambo som domstolen har berättigat att bo kvar i bostaden till

dess att bodelning har gjorts har rätt att använda även det gemensamma bo-
hag som finns i bostaden och som tillhör den andra sambon. Domstolen får
dock beträffande viss egendom bestämma annat. Avtal som den sistnämnda
sambon därefter ingår med tredje man inskränker inte nyttjanderätten till bo-
staden eller bohaget.

Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra sam-

bon skyldig att genast flytta därifrån.

30 §

Frågan om rätten att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har

gjorts skall väckas vid en tingsrätt som är behörig att pröva tvister om bodel-
ning mellan samborna. Detsamma gäller frågan om domstolens tillstånd till
en sambos förfogande över bostad och bohag.

background image

7

SFS 2003:376

31 §

I mål om rätt att överta bostad enligt 22 § får domstolen, för tiden till

dess att frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yr-
kande av någon av samborna bestämma vem av dem som skall ha rätt att bo
kvar i bostaden. Om sådan rätt tillerkänns den sambo som inte har hyres- el-
ler bostadsrätten, skall domstolen också på yrkande bestämma vad sambon
skall betala till den andra sambon för nyttjandet av bostaden och vad den
förstnämnda sambon i övrigt skall iaktta.

Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra sam-

bon skyldig att genast flytta därifrån.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas på samma sätt som en dom

som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av domsto-
len. När målet avgörs, skall domstolen ompröva beslutet.

Beträffande beslut enligt denna paragraf tillämpas 14 kap. 9 § äktenskaps-

balken. Vad som sägs om makar skall därvid gälla sambor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003, då lagen (1987:232) om sam-

bors gemensamma hem och lagen (1987:813) om homosexuella sambor
upphör att gälla.

2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.