SFS 2005:454 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)

Du är här: Start / Familjerätt / Sambolag (2003:376) / SFS 2005:454 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)
050454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sambolagen (2003:376);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § sambolagen (2003:376) skall

ha följande lydelse.

1 § Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i
ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som

bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används lik-
nande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket.

Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna

är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad som i

denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat partnerskap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:454

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.