SFS 2003:485 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)

030485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sambolagen (2003:376);

utfärdad den 18 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sambolagen (2003:376)

dels

att 28 och 31 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 32 §, av följande lydelse.

28 §

På ansökan av en sambo skall domstolen i fråga om en bostad som

enligt 8 § skall ingå i bodelning bestämma vem av samborna som skall ha
rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts. Domstolen får
därvid också för samma tid, på begäran av någon av samborna, förbjuda
samborna att besöka varandra. Domstolen får även ändra ett tidigare för-
ordnande.

På begäran av någon av samborna får domstolen besluta om vad som skall

gälla enligt första stycket för tiden till dess att frågan har avgjorts genom be-
slut som har vunnit laga kraft. Ett sådant interimistiskt beslut får verkställas
och gäller på samma sätt som ett beslut som har vunnit laga kraft. Beslutet
får dock när som helst ändras av domstolen och skall omprövas när ärendet
slutligt avgörs.

Om någon överträder ett besöksförbud som meddelats enligt första eller

andra stycket, tillämpas 24 § lagen (1988:688) om besöksförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut skall motparten få tillfälle att yttra

sig.

31 §

I mål om rätt att överta bostad enligt 22 § får domstolen, för tiden till

dess att frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yr-
kande av någon av samborna bestämma vem av dem som skall ha rätt att bo
kvar i bostaden. Domstolen får därvid också för samma tid, på begäran av
någon av samborna, förbjuda samborna att besöka varandra. Om rätt att bo
kvar i bostaden tillerkänns den sambo som inte har hyres- eller bostads-
rätten, skall domstolen också på yrkande bestämma vad sambon skall betala
till den andra sambon för nyttjandet av bostaden och vad den förstnämnda
sambon i övrigt skall iaktta.

Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra sam-

bon skyldig att genast flytta därifrån.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas och gäller på samma sätt

som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst änd-
ras av domstolen och skall omprövas när målet avgörs.

1

Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:JuU17, rskr. 2002/03:224.

SFS 2003:485

Utkom från trycket
den 8 juli 2003

background image

2

SFS 2003:485

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Om någon överträder ett besöksförbud som meddelats enligt första

stycket, tillämpas 24 § lagen (1988:688) om besöksförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut skall motparten få tillfälle att yttra

sig.

32 §

Meddelar domstolen under rättegången beslut i frågor som avses i

31 § första stycket, skall talan mot beslutet föras särskilt. Hovrättens beslut
får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.