SFS 2010:1287 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)

101287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sambolagen (2003:376);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § sambolagen (2003:376) ska

ha följande lydelse.

18 §

Om en sambo avlider, gäller bestämmelserna om rätt att begära

bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till förmån för den
efterlevande sambon.

Om ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider, har den

efterlevande sambon rätt att vid fördelning av samboegendomen som sin an-
del alltid få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skul-
der, i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för döds-
fallet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken.

Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av rätt till

arv ska också gälla i fråga om rätten för den efterlevande sambon att vid bo-
delning få del i den avlidnes egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1287

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.