SFS 2011:891 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Sambolag (2003:376) / SFS 2011:891 Lag om ändring i äktenskapsbalken
110891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken

dels att 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 13 kap. 6 § och 16 kap. 2�4 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 16 kap. 5 §, av följande

lydelse.

7 kap.

3 §

2

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma

att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller
hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestäm-
ma att egendomen ska vara giftorättsgods.

�ktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna

eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig
eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av
förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock förmyndarens eller
förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

�ktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord

som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om
det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.
I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in
till Skatteverket.

9 kap.

1 § När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan
dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast
enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag
från den andra maken.

�r makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin

egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äkten-
skapsskillnad pågår. Anmälan ska registreras av Skatteverket.

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Senaste lydelse 1988:1254.

SFS 2011:891

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011: 891

13 kap.

6 §

När bodelning har förrättats, får makarna eller en av dem ge in bodel-

ningshandlingen till Skatteverket för registrering.

16 kap.

2 §

Ansökan om registrering görs hos Skatteverket.

Till ansökan ska fogas den handling som ska registreras. Begärs registre-

ring av en gåva som inte har skett skriftligen, ska uppgift om gåvan lämnas i
en handling som har undertecknats av båda makarna.

Beträffande anmälan om bodelning finns bestämmelser i 9 kap. 1 § andra

stycket.

3 §

3

Begärs registrering av en gåva, ska Skatteverket kungöra detta i Post-

och Inrikes Tidningar. Detsamma gäller om makar gör en anmälan om
bodelning enligt 9 kap. 1 § andra stycket eller om makarna eller en av dem
ger in en bodelningshandling för registrering.

4 §

Om ansökan bifalls, anses registrering ha skett den dag handlingen

kom in till Skatteverket.

5 §

Skatteverkets beslut i fråga om registrering får överklagas till den

tingsrätt där någon av sökandena ska svara i tvistemål i allmänhet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller om en ansökan eller anmälan har kommit in till

tingsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1996:243. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.