SFS 1993:408 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsförvaltningslag (1977:792) / SFS 1993:408 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
SFS 1993_408 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977_792)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:408

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

Lag
om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i bostadsförvaltningslagen

(1977: 792) skall föras in en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.

25 a § Om en fastighet är ställd under tvångsförvaltning och det behövs
medel för en åtgärd för fastighetens skötsel som inte kan uppskjutas utan
risk för att någon bostadshyresgäst lider allvarlig skada eller olägenhet, får
en kommun på begäran av förvaltaren förskottera visst belopp.

1

Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351.

1031

background image

1032

SFS 1993:408

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.