SFS 2021:1099 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsförvaltningslag (1977:792) / SFS 2021:1099 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
SFS2021-1099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bostadsförvaltningslagen
(1977:792)

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 2�6, 18, 25, 29, 30 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 § ska lyda ⬝Lagens tillämpningsområde⬝,
dels att det närmast före 2, 4 och 6 §§ ska införas nya rubriker av följande

lydelse.

Förutsättningar för ingripande i förvaltningen
2 §
2 Hyresnämnden får besluta om ingripande i förvaltningen av en fastig-
het, om fastighetsägaren brister i sina skyldigheter mot bostadshyresgästerna
genom att

1. eftersätta underhållet av fastigheten eller
2. annars förvalta fastigheten på ett sätt som inte är godtagbart för bostads-

hyresgästerna.

Ett beslut om ingripande i förvaltningen får meddelas redan om det finns

anledning att anta att fastigheten förvaltas på ett sätt som inte är godtagbart
för bostadshyresgästerna, om en ansökan om ingripande kommer in till
hyresnämnden inom tre år från det att fastighetsägaren har ansökt om lagfart.

3 § Hyresnämnden får, utöver i de fall som anges i 2 §, besluta om ingri-
pande i förvaltningen om fastighetsägaren inte hyr ut lägenheter för bostads-
ändamål i fastigheten och det med hänsyn till bostadsförsörjningen är
uppenbart oförsvarligt att lägenheterna står tomma.

Formerna för ingripande
4 §
Ett ingripande i förvaltningen kan avse antingen att hyresnämnden
förelägger fastighetsägaren att åtgärda bristerna i förvaltningen (förvalt-
ningsföreläggande) eller att hyresnämnden ställer fastigheten under förvalt-
ning av en särskild förvaltare (tvångsförvaltning).

5 § Tvångsförvaltning får endast beslutas om ett förvaltningsföreläggande
inte bedöms som tillräckligt för att uppnå en godtagbar förvaltning. Vid
denna bedömning ska det särskilt beaktas hur allvarliga bristerna i förvalt-

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.
2 Senaste lydelse 2010:25.

SFS

2021:1099

Publicerad
den

30 november 2021

background image

SFS

2

ningen är och om fastighetsägaren kan antas rätta sig efter ett förvaltnings-
föreläggande.

Förvaltningsföreläggande


6 § I ett förvaltningsföreläggande ska hyresnämnden förelägga fastighets-
ägaren att åtgärda bristerna i förvaltningen inom viss tid. Finns det särskilda
skäl får tiden förlängas, om en ansökan om det görs innan tidsfristen löper
ut.

Föreläggandet får förenas med vite.

18 §3 Hyresnämnden ska inom sex månader från det att beslutet om
tvångsförvaltning trädde i kraft fastställa den tid som förvaltningen ska pågå.
Tiden får, om beslutet har meddelats med stöd av 2 § första stycket eller 3 §,
bestämmas till högst fem år från det att beslutet om tvångsförvaltning trädde
i kraft. Om beslutet har meddelats med stöd av 2 § andra stycket, får tiden
bestämmas till högst tre år från det att beslutet trädde i kraft.

Om det vid utgången av den bestämda tiden finns skäl för att tvångsför-

valtningen fortsätter, får hyresnämnden besluta om förlängning av tiden.
Förlängning får ske med högst tre år i taget, om beslutet har meddelats med
stöd av 2 § första stycket eller 3 §. Om beslutet har meddelats med stöd av
2 § andra stycket, får hyresnämnden besluta om förlängning av tiden med
högst ett år.

Om det inte längre finns skäl för tvångsförvaltning, ska hyresnämnden

besluta att förvaltningen omedelbart ska upphöra.

25 §4 Förvaltaren har rätt att få skäligt arvode och ersättning för de utgifter
som uppdraget har krävt. Beslut om detta fattas av hyresnämnden för varje
kalenderår eller för kortare tid. Arvodet och ersättningen ska betalas ur
fastighetens avkastning, om inte hyresnämnden beslutar att fastighetsägaren
helt eller delvis ska betala arvodet eller ersättningen personligen.

Om förvaltaren begär det, ska kommunen förskottera arvode som enligt

hyresnämndens beslut ska betalas av fastighetsägaren personligen.

Fastighetsägaren är skyldig att ersätta kommunen med det förskotterade

beloppet och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen
för utbetalningen.

29 § En ansökan om ingripande i förvaltningen får göras av kommunen
eller en organisation av hyresgäster.

Sedan ett beslut om tvångsförvaltning har meddelats, ska en fråga som rör

förvaltningen tas upp till prövning av hyresnämnden, om sökanden, förvalta-
ren eller fastighetsägaren begär det och om något annat inte följer av en
särskild bestämmelse. Nämnden får också självmant ta upp en fråga som rör
förvaltningen, om inte något annat följer av en särskild bestämmelse.

30 §5 En ansökan om ingripande i förvaltningen kan riktas mot den som
senast har beviljats eller sökt lagfart, även om denne har överlåtit fastigheten
innan ansökan om ingripande i förvaltningen görs.

Om fastigheten överlåts efter att ansökan har gjorts eller om det är fråga

om ett sådant fall som avses i första stycket, ska rättegångsbalkens bestäm-


3 Senaste lydelse 2010:25.
4 Senaste lydelse 2010:25.
5 Senaste lydelse 2000:242.

2021:1099

background image

SFS

3

melser om verkan av att tvisteföremålet överlåts och om tredje mans delta-
gande i rättegång tillämpas.

�r tvist om äganderätten antecknad i fastighetsregistrets inskrivningsdel,

kan en ansökan om ingripande i förvaltningen riktas mot den som innehar
fastigheten med äganderättsanspråk.

32 § Hyresnämnden ska självmant ta upp en fråga om påföljd för fastighets-
ägare som åsidosätter en skyldighet enligt 6 §, 16 § andra stycket eller 17 §.
För böter och vite gäller 9 kap. 8 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet inte

förvandlas till fängelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande om ett ärende om särskild förvalt-

ning har inletts hos hyresnämnden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén

(Justitiedepartementet)

2021:1099

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.