SFS 1983:440

830440.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:440)

Utkom från trycket

den Hjuni 1983

Lag

oim

utfardad den 26 maj 1983.

Enligt liksdagen beslut' föreskrivs att 60 a § bostadsrättslagen

(1971:479)- skall ha nedan angivna lydelse.

60 a § En bostadsrättsförenings beslut om förvärv av hyresfastighet för
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på föreningsstämma.

Beslutet skall biträdas av hyresgästerna i minst två tredjedelar av de
uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet. Dessa hyresgäster skall
vara medlemmar i bo stadsrättsföreningen.

Vid beräkningen av antalet lägenheter bortses från garage, lager och

andra lägenheter som i förs ta hand används som förvaringsutrymmen.

Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur beräk­

ningen av rösterna har skett och hållas tillgängligt för hyresgästerna och

fastighetsägaren.

Innan beslut om fastighetsförvärv fattas, skall sådan ekonomisk plan

som avses i 4 § upprättas och hållas tillgänglig för hyresgästerna. Till

planen skall fogas ett besiktningsprotokoll, som visar fastighetens skick.
Planen skall även vara försedd med intyg enligt 4 §.

Beslut om förvärv i strid med först a stycket är ogiltiga. Detsamma gäller

beslut om förvärv som fattats utan att ekonomisk plan varit tillgänglig
enligt Qärde stycket. Om likväl förvärv har skett enligt beslutet och lagfart
har meddelats, skall dock vad nu sagt s ej gälla.

I fråga om bostadsrättsföreningar som är anslutna till en fo lkrörelseko­

operativ riksorganisation gäller denna paragraf endast om fastighetsförvär­

vet sker enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförv ärv för ombildning
till bostadsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1983.

På regeringens vägna r

HANS GUSTAFSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

1006

' Prop. 1982/83; 153, CU 31. rskr 352 .

^ La gen omtryckt 198 2: 353.

i

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.