SFS 1984:698

840698.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:698

Utkom från trycke t

den I7juli 1984

Lag

om äedrmg i bostadsrätlslagen (1971:479);

utfärdad den 20 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 och 36 §§ bostadsrättslagen

(1971:479)^ skall ha nedan angivna lydelse.

15 § För tid efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätt
övergått till medlem i föreningen svarar den från vilken rätten övergått ej
för de förpliktelser som åligger innehavare av bostadsrätten.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om bostadsrätt genom

bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv eller vid

exekutiv försäljning eller offentlig au ktion enligt 10, 12 eller 37 § övergått
till någon som ej är medlem i föreningen. Har i annat fall bostadsrätt
övergått till någon som e j är medlem, är den från vilken rätten övergått fri

från förpliktelser enligt första stycket för tid efter det att förvärvaren

antagits till medlem.

Förvärvaren svarar jämte den från vilken bostadsrätten övergått för

denne åvilande förpliktelser som innehavare av bostadsrätten, om ej annat

överenskommits mellan föreningen och förvärvaren.

Finns mellan förenin gen och den från vilken bostadsrätten till en bo­

stadslägenhet övergått ett annat avtal som avser en nyttighet som har ett
omedelbart samband med användningen av lägenheten och som är av
mindre betydelse i jämfö relse med den användningen, upphör även det

andra avtalet att gälla vid den tidpunkt som anges i första och andra
styckena.

36 § Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av orsak som anges i

33 § första stycket 1, 4-6 eller 8, är han skyldig att genast avflytta, om inte
annat följer av 35 §. Sägs bo stadsrättshavaren upp av annan i 33 § angiven

orsak, får han bo kva r till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre

månader från uppsägningen, om inte rätten prövar skäligt ålägga honom att

avflytta tidigare.

1584

' Prop. 1983/84: 137, BoU 29. rskr 37 8.

^ L agen omtryckt 1982:353.

¬

background image

. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Om uppsägning har skett före

SFS 1984:698

ikraftträdandet tillämpas 36 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.