SFS 1985:182

850182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:182

om ändring i bostadsrättslagen (1971:479);

utkom från trycket

den 23 april 1985

Utfärdad den 11 april 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 a, 14 och 62 §§ bostadsrätt sla­

gen (1971:479)^ skall ha nedan angivna lydelse.

11 a § Sådana villkor för medlemskap är utan verkan som innebär att

den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bo-

stadsrättshavaren eller godkännas i annan ordning än som enligt denna lag
gäller för inträde i en bostadsrättsförening.

Bestämmelsen i förs ta stycket utgör inte hinder mot att i stadgarna ta in

förbehåll om återköps- eller lösningsrätt enligt 14 §.

14 § I stadgarna kan tas in förbehåll att vid öv ergång av bostadsrätt till

annan lägenhet än bostadslägenhet föreningen eller medlemmarna skall ha
rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall a nge i vilken ordning
lösningsrätten skall tillkomma föreningen eller medlemmarna, inom vilken
tid lösnings rätten skall göras gällande hos förvärvaren samt efter vilka

grunder ersättning för bostadsrätten skall bestämmas och inom vilken tid
den skall betalas.

En bostadsrättsförening som är ansluten till en folkrörelsekooperativ

riksorganisation får i sina st adgar ta in förbehåll enligt första stycket även

för bostadslägenheter. Sådant förbehåll får gälla till förmån för föreningen,
folkrörelsekooperativ organisation som denna tillhör eller medlemmarna.

Förbehållet få r avse rätt att inom högst tre år från upplåtelsen återköpa
eller lösa bostadsrätten från bostadsrättshavaren eller någon som förvärvat

bostadsrätten. I övrigt gäller första stycket andra meningen.

62 § Beslut om ändring av bostadsrättsförenings stadgar är giltigt endast
om samtlig a röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattats på
två på varandra följande föreningsstämmor och på den s tämma som hålles
sist b iträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om beslutet avser
ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock
att på den stämm a som hålles sist beslutet biträtts av minst tre Qärdedelar
av de röstande. Innebär beslutet att medlems rätt till föreningens behållna
tillgångar vid dess upplösning inskränkes, fordras att beslutet på sista
stämman biträtts av samtliga röstande.

Beslut varigenom medlems rätt att överlåta bostadsrätt inskränkes eller

förbehåll enligt 14 § införe s är giltigt endast om samtliga bostadsrättsha-

vare vilkas rätt beröres av ändringen samtyckt till beslutet.

�r för giltighet av beslut enligt denna paragraf ytterligare villkor bestämt

i stadgarna, gäller även det.

' Bo U 1984/85: 12. rskr 194.

^ Lagen omtryckt 1982:353.

385

13-SFS 1985

¬

background image

SFS 1985:182

Har på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgi­

vande i stadgarna intagits föreskrift att viss bestämmelse ej får ändras utan
regeringens medgivande, får föreskriften ej ändras utan sådant medgivan­

de.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1 985.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.