SFS 1986:1241

861241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1241 Lag

Utkom från trycket

den 29 december 1986

om ändring i bostadsrättslagen (1971:479);

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 79 § bostadsrättslagen

(1971:479)^ skall ha följande lydelse.

79 § Förening eller aktiebolag far ej upplåta andelsrätt med vilken följer

rätt att för begränsad tid besitta eller hyra bostadslägenhet. Vad som sagts
nu äger motsvarande tillämpn ing i fråga om ande l i handelsbolag.

Träffas i strid med första stycket vid upplåtelse av lägenhet förbehåll om

förvärv av andelsrätt, gäller förbehållet ej mot den till vilken lägenhete n

upplåtits.

Enligt lagen (1986: 1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyres­

rätt kan regeringen lämna ekonomiska föreningar tillstånd att bedriva
verksamhet utan hinder av bestämmelserna i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelsen i 79 § tredje

stycket gäller till utgång en av år 1991.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

2212

' Prop. 1986/87: 37, BoU 6, rskr. 78.

^ Lagen omtryckt 1982 :353.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.