SFS 1991:614

910614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Bostadsrättslag;

SFS 1991:614

Utkom från tryck et

utfärdad den 30 maj 1991.

den 17 juni 1 991

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Grundregler om bostadsrältsjdreningar och bostadsrätt

1 § En bostadsrättsför ening är en ekonomisk förening som har till ända­

mål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostads­
rättsförening skall vara registrerad.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrätts­

föreningar i den ut sträckning som anges i 9 � 10 kap.

2 § För registrering av en bostadsrättsförening fordras att föreningen har
minst fem medlemmar . Dessutom skall föreningen ha antagit stadgar samt
utsett styrelse och minst en re visor.

3 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som
är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen
som en medlem har på grund av upplåtelsen.

När en bost adsrätt överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny inne­

havare får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till
medlem i föreningen.

4 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande

mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar

får upplåta sådan n yttjanderätt.

En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En

upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till förening­

ens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av

huset eller del av hu set.

5 § Om upprättande och registrering av ekonomisk plan som förutsätt­

ning för upplåtelse finns bestäm melser i 3 kap.

För registrering av ekonomisk plan fordras att det i föreningens hus

kommer att finnas minst fem lägenheter avsedda att upplåtas med bo­

stadsrätt. Vid beräkningen av antalet lägenheter som avses bli upplåtna

med bostadsrätt räknas som lägenhet varje avskild enhet som är inrättad

att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Garage,

lager och andr a lägenheter som i första hand används som förvaringsut-

rymmen skall man dock bortse från.

Om föreningen h ar fler än ett hus, fordras det för registrering också att

husen ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske

mellan bostadsrattshavarna.

Hrop. 1990/91:92. BoU 13, rskr. 247.

981

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.