SFS 1992:505

920505.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:505

om ändring i bo stadsrättslagen (1991:614);

utkom Mn trycket

den 16juni 1992

Utfärdad den 27 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen

(1991:614)

dels att 9 kap. 22 § skall upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 3 och 9 §§, 7 kap. 10 och 19 § §, 9 kap.

19 § samt rubriken närmast före 6 kap. 9 § skall ha följande lydelse.
' Prop.1991/92:160, BoU22. rskr. 293.

1023

¬

background image

SFS 1992:505

2 kap.

2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär

1. att ett visst m edborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet

skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,

2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan

än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller
enligt denna lag för inträd e i en bost adsrättsförening, eller

3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är

oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin
bostadsrätt.

Bestämmelsen i första stycket 2 hindrar inte att föreningen i sina stadgar

förbehåller sig sådan lösningsrätt som avses i 6 kap. 9 §.

4 § En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslä­
genhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras i nträde i för­

eningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för medlemskap är

uppfyllda.

En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en

bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen.

6 kap.

3 § En juridisk person som är medlem i en bostadsrät tsförening får inte

utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostads­
rätt till en bostadslägenhet som in te är avsedd för fritidsändamål. Vad nu

sagts gäller inte när förvärvaren är en kommun eller ett landsting.

I Rätt att lösa bostadsrätt till lokal

9

En bostadsr ättsförening får i sina sta dgar ta in ett förbehåll om att

föreningen eller medlemmarna vid övergång av bosta dsrätt till lokal skall
ha rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i vilken ordning

lösningsrätten skall tillkomma föreningen eller medlemmarna, inom vil­

ken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt efter vilka

grunder ersättning för bostadsrätten skall bestämmas och inom vilken tid

den skall betalas.

7 kap.
10 § En b ostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i a ndra hand
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i

6 § andra stycket.

Styrelsens samtycke krävs inte, om lägenheten är avsedd för permanent-

boende och bostad srätten till lägenheten in nehas av en kommun eller ett

landsting. Styrelsen skall dock genast under rättas om upplåtelsen.

19 § Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrätts­

havaren till last är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en

1024

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

background image

bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som avses i 1 8 § 7

SFS 1992:505

inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en kommun eller ett landsting och

skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun eller ett landsting.

En skyldighet fo r bostadsrättshavaren att inneha anställning i et t visst

företag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för förver­
kande.

9 kap.

19 § En bostadsrättsförenings beslut att förvärva en hyresfastighet för

ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på en föreningsstäm­

ma. Beslutet är giltigt om mer än hälften av hyresgästerna i de uthyrda

lägenheter som omfattas av forvärvet har gått med på beslutet. Dessa

hyresgäster skall vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. Vid beräk­
ningen av antalet lägenheter tillämpas I k ap. 5 § andra stycket.

Protokollet från föreningsstämman skall in nehålla uppgift om hur be­

räkningen av rösterna har skett och hållas tillgängligt for hyresgästerna och

fastighetsägaren.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

2. Förbehåll om återköps- eller lösningsrätt enligt de äldre foreskrifter­

na i 6 kap. 9 § andra stycket gäller fortfarande om en förening fore

ikraftträdandet i sina stadgar har tagit in ett sådant förbehåll och registre­
rat en ekonomisk plan.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.