SFS 1993:411 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsrättslag (1991:614) / SFS 1993:411 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
SFS 1993_411 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991_614)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1035

SFS 1993:411
Utkom från trycket
den 8 juni 1993

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 9 § och 4 kap. 5 § bostads-

rättslagen (1991:614) skall ha följande lydelse.

2 kap.

9 §2 Skall en bostadsrättsförening i annat fall än som avses i 8 § upplåta
bostadsrätt till en lägenhet och ansöker någon om medlemskap i förening-
en i syfte att erhålla lägenheten är föreningen skyldig att bevilja medlem-
skap endast om den sökande har tecknat förhandsavtal enligt 5 kap.

Medlemskap enligt första stycket behöver inte beviljas förrän den eko-

nomiska planen har registrerats enligt 3 kap. och lägenheten står klar för
inflyttning.

4 kap.

5 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen, om
inte något annat följer av lagen (1991:615) om omregistrering av vissa
bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

I upplåtelsehandlingen skall följande anges: parternas namn, den lägen-

het upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas som insats och
årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om anvisning eller upplå-

telse som har skett enligt lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvis-
ningsrätt.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

1

Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351.

2

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar