SFS 1994:842 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsrättslag (1991:614) / SFS 1994:842 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
SFS 1994_842 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991_614)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1634

SFS 1994:842

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 3 och 4 §§ bostadsrätts-

lagen (1991:614) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94: JuU31, rskr. 1993/94:431.

background image

SFS 1994:842

11 kap.

3 § Beslut av hyresnämnden i frågor angående inträde i föreningen enligt
2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 §, fastställan-
de av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, godkännande av stämmobeslut enligt 9
kap. 16 § första stycket 1 eller 2 eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §
får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet

meddelas. �verklagandet skall ges in till hyresnämnden.

Beslut av hyresnämnden i frågor enligt 7 kap. 11 § får inte överklagas.

4 § I en tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §
skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i hovrätten, om inte

något annat anges i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

1635

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.