SFS 2019:536 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsrättslag (1991:614) / SFS 2019:536 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
SFS2019-536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 8 § och 7 kap. 32 § bostads-
rättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

2 kap.
8 §
2 En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser att förvärva ett
hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får inte vägra en hyresgäst i
huset inträde i föreningen. Detta gäller dock inte om

1. hyresförhållandet avser en lokal och lokalen inte ska upplåtas med

bostadsrätt,

2. hyresförhållandet beror av anställning och lägenheten inte ska upplåtas

med bostadsrätt, eller

3. föreningen enligt de grunder som anges i 3 eller 4 § kan vägra inträde i

föreningen.

Föreningen får också efter det att den förvärvat huset vägra en hyresgäst

inträde i föreningen, om

1. denne inte var hyresgäst i huset när bostadsrättsföreningen förvärvade

det, eller

2. hyresgästen har ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år

efter att hyresgästen underrättats om förvärvet och om ettårsfristen för att
ansöka om medlemskap.

Medlemskap får inte vägras på grund av andra stycket 1, om hyresgästen

var make eller på något annat sätt närstående till den som innehade hyres-
rätten när föreningen förvärvade huset och hyresrätten övergått till hyres-
gästen enligt 12 kap. 33 §, 34 § eller 47 § andra stycket jordabalken.
Hyresgästen måste dock ha ansökt om medlemskap inom den tid som anges
i andra stycket 2 eller, om det är förmånligare för hyresgästen, senast tre
månader efter den dag då hyresrätten övertogs.

7 kap.
32 §
3 �r ett sådant meddelande från föreningen som avses i 9 §, 12 a §,
16 §, 18 § 1, 20 § första stycket, 23 § första stycket 1 b eller 31 § första
stycket eller 2 kap. 8 § andra stycket 2 eller 6 kap. 1 § andra stycket, 1 a §
eller 2 § avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, ska
föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den. Detsamma gäller
beträffande sådant meddelande från bostadsrättshavaren som avses i 2 § och
6 kap. 6 §.

1 Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266.

2 Senaste lydelse 1995:1464.

3 Senaste lydelse 2004:390.

SFS

2019:536

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:536

1. Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2019.
2. �ldre föreskrifter gäller om bostadsrättsföreningen har förvärvat huset

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar