SFS 2019:873 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsrättslag (1991:614) / SFS 2019:873 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
SFS2019-873.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Er

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 § och 7 kap. 10
och 19 §§ bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
2 En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostads-
lägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i
föreningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för medlemskap är
uppfyllda.

En kommun eller en region som har förvärvat bostadsrätt till en bostads-

lägenhet får inte vägras inträde i föreningen.

6 kap.
3 §
3 En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte
utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostads-
rätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.

Samtycke behövs dock inte vid
1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap.,

om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller

2. förvärv som görs av en kommun eller en region.

7 kap.
10 §
4 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon
annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.
Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket.

Samtycke behövs dock inte
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångs-

försäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostads-
rätten och som inte har antagits till medlem i föreningen, eller

2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till

lägenheten innehas av en kommun eller en region.

Styrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1992:505.

3 Senaste lydelse 1995:1464.

4 Senaste lydelse 2003:31.

SFS

2019:873

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:873

19 §5 Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrätts-
havaren till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det särskilt
beaktas om det som ligger bostadsrättshavaren till last har sin grund i att en
närstående eller tidigare närstående har utsatt bostadsrättshavaren eller
någon i bostadsrättshavarens hushåll för brott.

Nyttjanderätten till en bostadslägenhet är inte förverkad på grund av att

en skyldighet som avses i 18 § 7 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en
kommun eller en region och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun
eller en region.

En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visst

företag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för
förverkande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:334.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.