SFS 2010:828 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsrättslag (1991:614) / SFS 2010:828 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
100828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 18 § bostadsrättslagen

(1991:614) ska ha följande lydelse.

9 kap.

18 §

Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller för annan skada

som en bostadsrättshavare orsakas med anledning av ett beslut om god-
kännande enligt 16 § första stycket 2 ska väckas vid fastighetsdomstolen. I
fråga om inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719) i till-
lämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett

beslut om godkännande som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant
fall ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens
lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:828

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.