SFS 1977:706

770706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:706

om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 6 kap. 19 § expropriationslagen

(1972:719) skall ha nedan angivna lydelse.

6 kap.

19 § Sammanträde för fördelningen hålles så snart det kan ske. Kallelse

till sammanträdet sändes minst två veckor i fö rväg till fa stighetsägaren,

annan sakägare och kända innehavare av panträtt. De skall i kallelsen

uppmanas att anm.äla sina anspråk senast vid sammanträdet. Föreligger

särskilda skäl, skall kungörelse om sammanträdet minst två veckor i
förväg också föras in i Post- och Inrikes Tidningar.

Utkom från trycket

den 13 sept. 1977

' Prop. 1976/77:63. KU 45. rskr 336.

1669

¬

background image

SFS 1977:706

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELVY OLSSON

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.