SFS 1979:896

790896.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:896

om ändring i expropriationslagen (1972:719);

uifardadden 15 november 1979 .

Haligl riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1912:719)

dfli atl i 3 kap. i och 9 §§. 5 kap. 2 i? och 7 kap. 8 § ordet "Konungen" i

iilib böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

Ms au 2 kap. 1 §. 3 kap, 6 § och 5 kap. 1 6- 20 §§ skall ha nedan angivna

lulchc.

Uap.

I §' Expropriation får ske för att ge kommun möjlighet att förfoga över
niärk som med hä nsyn till den framlida utvecklingen kräves for tätbebyg-

fdse eller därmed sammanhängande anordning.

Expropriation för ändamål som anges i för sta stycket får avse endast

"i5rk som är belägen inom kommunen s eget område.

Iiom tätbebyggt områd e får expropriation ske endast om det med skäl

antagas att marken inom översk ådlig tid kommer a tt beröras av bygg-

lads-eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från allmän
I'Jnpankt, eller om det till främjan de av planmässigt byggnadsskick elle r

annan d ärmed jämförli g orsak är angeläget att kommunen får rådighel

marken.

motsvarande tillämpning av första�tredje styckena får expropria-

ske ti ll för mån för landstingskommun eller kommunalförbund, som

ar sådan angelägenhet som för sta stycket avser att främja.

1

1979/80; 2, rskr 1979/80:6.

"sic lydelse 1976:46.

Utkom från trycket

den 27 november 1979

2373

¬

background image

SFS 1979: 896

3 kap.

2374

f, ^ I cxpropriationsti llstånd skall bestämmas viss tid inom v ilken ,
skall fulirdljas genom ansökan om stämning till domstol. Föreligger

da skäl . kan tiden förlängas. Ansökan om förlängning skall gö ras före '
gängen av den löpande tidsfristen. Om fastighetsägaren visar att hans ol'
genhet av att expropriationsfrågan hålles öppen har ökat avsevärt, kan'

hans begäran den bestämda tidsfristen förkortas. Beslut om ko rtare ti k^

frist får ej meddelas förrän ett år förflutit efter det att expropriaiionstiij.
ståndet meddelades.

Bestämmelserna i 1 S äger motsvarande tillämpning beträffande p röv-

ning av fråga om förlängning eller förkortning av tid inom vilken saken

skall fullföljas.

Om den som e rhållit expropriationstillstånd ej har väckt talaninomden

bestämda tiden, är tillståndet förfallet, såvida han icke inom samma tid br

ansökt om förlängning av tidsfristen och ansökningen bifalles.

Har expropriationstillståndet förfallit enligt tredje stycket elle r enligt 3

kap. 15 § andra stycket eller 18 § tred je stycket och begäres därefter nytt

expropriationstillstånd till eg endomen av samme sökande och pä samma
expropriationsgrund som tidigare, kan sådant tillstånd beviljas endast om
särskilda skäl föreligger.

5 kap.

16 § Har skada uppstått för sakägare på grund av expropriationsanspräk
som återkallats och avskrives målet i den delen, skall den exproprierande

ersätta skadan.

För sta stycket äger motsvarande tillämpning när domstolen skiljer målet

från sig med anle dning av att tillstånd till exp ropriation vägrats eller til ­

stånd förfallit enligt 18 § tredje stycket.

Innan avskiävning sker på grund av återkallelse av den exproprierande

skall han. om han har fått tillstånd till e xpropriationen. hos länsstyrelsen

ställa säkerhet för ersättning som avses i första stycket, såvida icke samtli­
ga sakägare f örklarat sig avstå från att yrka sådan ersättning.

17 § �r det av väs entlig betydelse för den exproprierande, får domstolen

på yrkande av denne genom beslut medge att egendom som skall avstås ge­
nom expropriation tillträdes utan hinder av att expropriationen ej harblhii

fullbordad (enkelt förhandstillträde). Under samma förutsättningar fa t
domstolen genom dom medge att sådan egendom skall, innan la gakmf'
ägande dom i fråga om expropriationsersättningen föreligger, övergå ti
den exproprierande med samma rätt som om expropriationen fullbor a ts

(kvalificerat förhandstillträde).

Domstolen får på yrkande av fastighetsägaren besluta att

handstillträde skall ske, om den exproprierande ej visaratt tillträde sko'
medföra avsevärd olägenhet för honom.

Om det ej är uppenbart att expropriationsersättningen hhr ehe t)

skall domstolen på yrkande av den exproprierande, fastighetsägaren e

annan sakägare, vars rätt beröres av tillträdet, föreskriva att den
crande innan förhandstillträde sker utger förskott pä den expropnata'"-
sattning som slutligt fastställes.

⬢--c::

¬

background image

Damstolen skall vidare föreskriva att den exproprierande innan-för^

SFS 19794896

fiandsiillträde sker stä ller säkerhet hos länSsijTelsen får dep,slutliga >ex-

propriationsersättningen, till -den del den. överstiger, förskott som av ses i

ircdie stycket, jämte den ränta som kan komma att utgå enligt 6 kap. 16 §

första stycket.

jg § 1 dom eller beslut om medgivande till förhandstiliträde enligt 17 §

första stycket skall domstolen ange när medgivandet tidigast får utnyttjas.

Tiden skall bestämmas så. a tt fastighetsägaren och annan, vars rätt berö-

tes. fär skäligt rådrum. Medgivande får icke utnyttjas förrän den expropri­

erande har fullgjon vad domst olen föreskrivit enligt 17 § tredje och fjärde
siyckena.

Domstolen skall vidare ange den tid inom vilken den expropriera nde se­

nast skal! ha fullgjort vad domstolen har föreskrivit. Har den exproprieran­

de icke in om utsat t tid fullgjort sin a åligganden, är medgivandet till för­
handstiliträde förfallet.

.

beslut om förhandstiliträde enligt 17 § andra stycket skall domstolen

.inge n är ti llträde sena .st skall sk e. Tiden skall bestämmas så, att den ex­

proprierande och annan, vars rätt beröres, får skäligt rådrum. Domstolen

skall vi dare ange den tid inom vilken de n exproprierande senast skall ha
ful gjort v ad domstolen har föreskrivit enligt 17 § tredje och Qärde stycke­

na. Harden exproprierande icke inom utsatt tid fullgjort sina åligganden,

ärexpropriationstillståndet I den delen förfallet.

Sker en kelt förhandstiliträde. är innehavare av sådan särskild rätt till

fastigheten som enligt 1 kap . 3 och 4 §§ rubbas genom expropriationen
icke längre b erättigad att utöva rättigheten, i den män den avser egendom
som omfattas av förhandstillträdet.

19

Fastighetsdomstolen får förordna att medgivande till enkelt för­

handstiliträde enligt 17 § första stycket får utnyttjas utan hinder av alt be­

slutet d ärom i cke har vunnit laga kraft. Sådant förordnande får meddelas

rödast un der förutsättning a tt den exproprierande hos länsstyrelsen ställt

säkerhet för det skad estånd som kan komma alt utgå, om domstolens be­

slut ändras.

29 § Har den ex proprierande tillträtt egendom som skall avstås genom
r'^propriation, får domstolen på yrkande av denne, fastighetsägaren eller
äonan sakägare, vars rätt beröres av tillträdet, föreskriva att förskott skall

"Igu p å d en éxpropriationsersättning som slutligt fastställes. Sådan före-
'-krift far

meddelas, om det är uppenbart att förskottet blir obetyd­

ligt.

Har beslut i fråga om f örskott meddelats pä yrkande av viss s akägare.

yrkande av denne om förskott ej upptagas till prövning förrän sex

o�nader förflutit sedan det föreg ående beslutet vann laga kraf t.

^ örskoii som avses i försa styc ket skall betalas inom en månad från det

tiärom van n laga kra ft.

E^enna lag träder i kraft den I januari 1980.

^'^^H^^nngens V ägnar

^'^^JRGDANELL

Lars K. Beckman
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.