SFS 1981:535

810535.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:535

Lag

utkom från trycket

OHi ändring i expropriationslagen (1972:719);

den 23 juni 1981

utfärdad den 4 juni 19 81.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i expropriationslagen (1972; 719)

skall införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, av nedan angivna lydelse.

922

' Prop. 1980/81:153, JoU 29, rskr 374.

:NI

¬

background image

2 kap.

SFS 1981:535

7 a § Expropriation får ske för att tillgodose den allmänna fiskevården

eller for vetenskapliga undersökningar och försök i fråga om fiske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.