SFS 1981:382

810382.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:382

om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utkom från trycket

den 3 juni 1981

Utfärdad den 21 maj 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i expropriationslagen (1972; 719)

skall införas en ny paragraf, 2 kap. 6 a §, av nedan angivna lydelse.

2 kap.
6 a § Expropriation får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över
mark som genom en förestående ändring av riksgränsen skall föras över till
det andra landet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 1.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

Prop. 1980/81:168, CU 34, rskr 360.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.