SFS 1981:792

810792.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:792

om ändring i expropriationslagen (1972:719);

Utkom från trycket

den 7 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs, att i 6 kap. 14 § expropriationslagen

(1972:719) orden "u tsökningslagen (1877:31 s. 1)" skall bytas ut mot "ut-
sökningsbalken".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351.

1575

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.