SFS 1988:211

880211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:211

om ändring i expropriationslagen (1972:719);

Utkom från trycket

den 10 m aj 1988

Utfärdad den 2 1 april 198 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1972:719)

dels att 3 kap. 6 § och 5 kap. 16 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 10 §, av följande

lydelse.

3 kap.

6

Ett expropriationstillstånd förfaller, om saken inte har fullföljts ge­

nom ansökan om stämning till domstol inom et t år från det att tillståndet
beviljades.

Har expropriationstillståndet förfallit enligt första stycket eller enligt

5 kap. 15 § andra stycket eller 18 § tredje styc ket eller har expropriations­

tillståndet upphävts enligt 10 § och begärs dä refter nytt expropriationstill­
stånd till egendomen av samma sökande och på samma expropriations-

' Prop. 1987/88: 69, KU 38 , rskr. 189.

^ Senaste lydelse 1979:896. Andringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena

upphävs.

¬

background image

SFS 1988:211

grund som tidigare, kan sådant tillstånd beviljas endast om särskildaMskäl
föreligger.

i

10 § Regeringen skall upphäva ett expropriationstillstånd helt eller dej-

vis, om förhållandena sedan tillståndet meddelades har ändrats så att

förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger.

Frågor om upphävande av expropriationstillstånd prövas på anmälan av

den domstol som handlägger expropriationsmålet. Sådan anmälan får gö­
ras endast om fastighetsägaren har visat sannolika skäl för att tillståndet
skall upphävas.

5 kap.

16

Har skada uppstått för sakägare på grund av expropriationsanspråk

som återkallats och avskrives målet i den delen, skall den exproprierande
ersätta skadan.

Första stycket tillämpas också när domstolen avslutar målet med anled­

ning av att tillstånd till expropriation vägrats eller upphävts eller tillstånd

förfallit enligt 18 § tredje stycket.

Innan avskrivning sker på grund av återkallelse av den exproprierande

skall han, om han har fatt tillstånd till expropriationen, hos länsstyrelsen
ställa säkerhet för ersättning som avses i första stycket, såvida icke samtli­
ga sakägare förklarat sig avstå från att yrka sådan ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988.
Den äldre lydelsen av 3 kap. 6 § gäller fortfarande i fråga om expropria­

tionstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet. Tidsfristen inom

vilken expropriationssaken skall fullföljas vid domstol får dock förlängas

endast om ansökan om förlängning har gjorts före ikraftträdandet. Förläng­

ning får medges med högst ett år.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

II''

j

»

' t

594

' Senaste lydelse 1979:896.

)!)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.