SFS 1994:511 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 1994:511 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)
SFS 1994_511 Lag om ändring i expropriationslagen (1972_719)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

902

SFS 1994:511 Lag

om ändring i expropriationslagen (1972:719);

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 17 § expropriationslagen

(1972:719) skall ha följande lydelse.

6 kap.

17 § Medel som har nedsatts eller uttagits enligt detta kapitel skall av

länsstyrelsen utan dröjsmål placeras på ett räntebärande konto.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

1

Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94: BoU25, rskr. 1993/94:334.

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.