SFS 2005:189 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 2005:189 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)
050189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1972:719)

dels att 6 kap. 2 och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 a § och 5 kap.

5 a §, av följande lydelse.

3 kap.

2 a § Om ansökan om expropriationstillstånd avser en fastighet som ägs av
ett upplöst bolag eller en annan upplöst sammanslutning, får överförmyn-
daren förordna god man som avses i 11 kap. föräldrabalken att företräda
sammanslutningen i frågor som rör expropriationen.

Om en god man behöver förordnas enligt första stycket, skall regeringen

eller den myndighet som avses i 1 § andra stycket anmäla detta hos över-
förmyndaren.

5 kap.

5 a § Om talan avser en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller en an-
nan upplöst sammanslutning, får överförmyndaren förordna god man som
avses i 11 kap. föräldrabalken att företräda sammanslutningen i frågor som
rör expropriationen.

Om en god man behöver förordnas enligt första stycket, skall domstolen

anmäla detta hos överförmyndaren.

6 kap.

2 § Nedsättning enligt 1 § första stycket skall inte ske, om fastigheten inte
svarar för beviljad eller sökt inteckning eller om de borgenärer som har pant-
rätt i fastigheten medgett att ersättningen utbetalas till den ersättningsberät-
tigade. Om fastigheten besväras av gemensam inteckning, gäller vad som
sagts nu endast om dessutom de medgivanden från fastighetsägare och ford-
ringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrivs för relaxation förelig-
ger. Medgivande fordras dock inte av den för vars rätt expropriationen är vä-
sentligen utan betydelse.

1 Prop. 2004/05:35, bet. 2004/05:BoU3, rskr. 2004/05:189.

SFS 2005:189

Utkom från trycket
den 26 april 2005

background image

2

SFS 2005:189

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Nedsättning skall alltid ske om god man enligt 11 kap. föräldrabalken för-

ordnats att företräda en upplöst sammanslutning i frågor som rör expropria-
tionen.

18 § Nedsatta eller uttagna medel skall jämte upplupen ränta utbetalas av
länsstyrelsen till den som är berättigad till medlen.

Vid utbetalning av medel som enligt domstolens bestämmande skall ned-

sättas skall, med de avvikelser som anges i tredje�femte styckena, bestäm-
melserna om fördelning av köpeskilling för fast egendom som sålts på exe-
kutiv auktion tillämpas. Om rätt för innehavare av pantbrev att avstå från sin
rätt till betalning och verkan därav finns särskilda bestämmelser.

�r fastigheten, förutom av inteckning, besvärad av särskild rätt som mins-

kar fastighetens värde och har sämre rätt än inteckningen, skall borgenär
som har panträtt på grundval av inteckningen erhålla betalning som om fas-
tigheten icke besvärades av rättigheten, i den mån det krävs för att han skall
få full betalning för sin fordran. Ersättningen för rättigheten skall minskas i
motsvarande mån.

Har löseskilling eller intrångsersättning av domstolen bestämts till högre

belopp än fastighetens ägare har yrkat och uppstår efter betalning av de ford-
ringar som skall utgå ur ersättningen överskott som ej faller inom det yrkade
beloppet, skall överskottet återställas till den exproprierande.

Om en god man förordnats för en upplöst sammanslutning, skall dennes

ersättning betalas med nedsatta medel före andra fordringar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.