SFS 2005:941 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 2005:941 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)
050941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 6 a §§ samt

4 kap. 1, 3 och 3 a §§ expropriationslagen (1972:719) skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

2 § I denna lag förstås med särskild rätt till fastighet nyttjanderätt, servitut
och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. Utan hinder av att tomträtt en-
ligt 13 kap. 26 § jordabalken vid expropriation är likställd med fast egendom
får sådan rätt upphävas eller begränsas genom expropriation. Bestämmelsen
i 1 § om särskild rätt gäller ej renskötselrätt enligt rennäringslagen
(1971:437) eller vägrätt.

Bestämmelserna i denna lag om fastighet tillämpas också i fråga om

byggnad eller annan anläggning inom annans fastighet.

2 kap.

1 §

2 Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över

mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen
krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse endast mark

eller annat utrymme inom kommunens eget område.

Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om
1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid

kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsent-
lig betydelse från allmän synpunkt, eller

2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt byggnads-

skick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att kommunen får
rådighet över marken eller utrymmet.

Med motsvarande tillämpning av första�tredje styckena får expropriation

ske till förmån för landstingskommun eller kommunalförbund, som handhar
sådan angelägenhet som första stycket avser att främja.

1 Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50.

2 Senaste lydelse 1979:896.

SFS 2005:941

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:941

6 a §

3 Expropriation får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över

mark eller annat utrymme som genom en förestående ändring av riksgränsen
skall föras över till det andra landet.

4 kap.

1 §

4 För en fastighet, som exproprieras i sin helhet, skall, i den mån inte

annat följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som
motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet,
skall intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minsk-
ning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriatio-
nen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, skall
även sådan skada ersättas. Expropriationsersättning skall dock inte betalas
för mark eller annat utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en de-
taljplan skall användas för en sådan allmän plats för vilken kommunen är
huvudman.

Har den exproprierande åtagit sig att vidta åtgärd för att minska skada,

skall hänsyn tas till det när expropriationsersättningen bestäms, om åtagan-
det är sådant att det skäligen bör godtas av den ersättningsberättigade.

Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjanderätt el-

ler servitutsrätt, skall vid bestämmande av fastighetens värde hänsyn icke ta-
gas till förbättring, vilken fastigheten vunnit genom arbete eller kostnad,
som den exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt övergått till
denne, nedlagt på fastigheten utöver vad som ålegat honom.

3 §

5 När löseskillingen bestäms, skall sådan ökning av fastighetens mark-

nadsvärde av någon betydelse som har ägt rum under tiden från dagen tio år
före ansökan om expropriation, dock högst femton år före talans väckande
vid domstol, räknas ägaren tillgodo endast i den mån det blir utrett, att den
beror på annat än förväntningar om ändring i markens eller utrymmets till-
låtna användningssätt. Avser expropriationen en del av en fastighet, skall
vad som sagts nu om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om vär-
det före expropriationen. Värderingen skall göras med hänsyn till fastighe-
tens skick när ersättningsfrågan avgörs eller, om fastigheten dessförinnan
har tillträtts eller övergått på den exproprierande enligt 6 kap. 10 §, när till-
trädet eller övergången skedde.

Har det före ansökan om expropriation meddelats beslut om en detaljplan

och innebär planen att marken eller utrymmet skall användas för enskilt be-
byggande, skall första stycket tillämpas endast på värdestegring som har in-
träffat efter beslutet.

Avser expropriationen bebyggd fastighet som innehas i huvudsakligt syfte

att bereda bostad åt ägaren och honom närstående, gäller den begränsningen
för tillämpningen av första stycket att löseskillingen ej i något fall får be-
stämmas till lägre belopp än som fordras för anskaffning av annan likvärdig
bostadsfastighet.

3 Senaste lydelse 1981:382.

4 Senaste lydelse 1987:123.

5 Senaste lydelse 1987:123.

background image

3

SFS 2005:941

I den mån det blir utrett att värdestegringen utan att ha samband med för-

väntningar om ändring i markens eller utrymmets tillåtna användningssätt
beror på inverkan av det företag för vars genomförande expropriation äger
rum, gäller 2 §.

3 a §

6 Expropriationsersättning för mark eller annat utrymme som enligt

en detaljplan skall användas för allmän plats skall bestämmas med hänsyn
till de planförhållanden som rådde närmast innan marken eller utrymmet an-
gavs som allmän plats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1987:123.

4* SFS 2005:936�951

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar