SFS 2010:996 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 2010:996 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)
100996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1972:719)

2

dels att i 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 2, 6, 7, 12, 19, 22 och 27 §§, 6 kap. 11 §

samt 7 kap. 1, 4, 5 och 6 §§ ordet ⬝fastighetsdomstol⬝ i olika böjningsformer
ska bytas ut mot ⬝mark- och miljödomstol⬝ i motsvarande form,

dels att i 5 kap. 22 § och 7 kap. 5 § ordet ⬝hovrättens⬝ ska bytas ut mot

⬝Mark- och miljööverdomstolens⬝,

dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

13 §

En undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och

miljödomstolar ska genomföras, om det inte måste antas att sådan undersök-
ning saknar betydelse.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
5 kap. 2 § 1979:896
5 kap. 19 § 1979:896
6 kap. 11 § 2000:238.

SFS 2010:996

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.