SFS 2010:1941 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 2010:1941 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)
101941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6 § expropriationslagen

(1972:719) ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

Avvisas inte stämningsansökan, ska fastighetsdomstolen, om ansök-

ningen gjorts av den exproprierande, utfärda stämning på fastighetsägaren
och övriga kända sakägare. Har ansökningen gjorts av annan, ska domstolen
utfärda stämning på den exproprierande och kalla övriga kända sakägare att
inträda som parter i rättegången. Kallelse delges sakägare på sätt som är
föreskrivet för stämning i tvistemål.

I stämning som utfärdas på den exproprierande ska denne anmodas att

lämna uppgifter i de avseenden som anges i 5 § första stycket 3�6.

Stämning eller kallelse som avses i första stycket ska alltid utfärdas på

okända sakägare, som möjligen finns. Bestämmelserna om kungörelsedel-
givning i delgivningslagen (2010:1932) äger därvid motsvarande tillämp-
ning. Kan det med fog antas att det inte finns några okända sakägare, får
meddelande som avses i 49 § andra stycket samma lag anslås i fastig-
hetsdomstolens lokal i stället för att införas i tidning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1941

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.