SFS 2010:1986 Lag om ändring i lagen (2010:996) om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 2010:1986 Lag om ändring i lagen (2010:996) om ändring i expropriationslagen (1972:719)
101986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:996) om ändring i
expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6 § expropriationslagen

(1972:719) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:996) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 § Avvisas inte stämningsansökan, ska mark- och miljödomstolen, om
ansökningen gjorts av den exproprierande, utfärda stämning på fastighets-
ägaren och övriga kända sakägare. Har ansökningen gjorts av annan, ska
domstolen utfärda stämning på den exproprierande och kalla övriga kända
sakägare att inträda som parter i rättegången. Kallelse delges sakägare på sätt
som är föreskrivet för stämning i tvistemål.

I stämning som utfärdas på den exproprierande ska denne anmodas att

lämna uppgifter i de avseenden som anges i 5 § första stycket 3�6.

Stämning eller kallelse som avses i första stycket ska alltid utfärdas på

okända sakägare, som möjligen finns. Bestämmelserna om kungörelse-
delgivning i delgivningslagen (2010:1932) äger därvid motsvarande tillämp-
ning. Kan det med fog antas att det inte finns några okända sakägare, får
meddelande som avses i 49 § andra stycket samma lag anslås i mark- och
miljödomstolens lokal i stället för att införas i tidning.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1986

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.