SFS 2013:426 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2013:426 Lag om ändring i jordabalken
130426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 11 a § jordabalken2 ska ha

följande lydelse.

19 kap.

11 a §

3

Om en ansökan om inskrivning ges in i form av ett elektroniskt do-

kument, får en fångeshandling eller annan handling som avses i 20 kap. 6 § 1,
21 kap. 2 § första stycket 1 eller 23 kap. 2 § första stycket 1 eller en handling
som avses i 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken eller 23 § andra stycket
sambolagen (2003:376) ges in elektroniskt enligt föreskrifter som regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela.

Om en fångeshandling eller annan handling som avses i första stycket ges

in elektroniskt, ska den elektroniska handlingens överensstämmelse med ori-
ginalet vara bestyrkt enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2006:142. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:426

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.