SFS 2015:369 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2015:369 Lag om ändring i jordabalken
150369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 14 och 16 §§ och 20 kap.

11 § jordabalken

2 ska ha följande lydelse.

19 kap.

14 §

3

Om det är nödvändigt för utredningen, får inskrivningsmyndigheten

besluta om uppskov i ett ärende till en viss senare inskrivningsdag. Detsamma
gäller om en ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 11 § och
ansökan på grund av detta inte kan tas upp till prövning utan väsentlig olägen-
het.

Om uppskov beslutas enligt första stycket, får sökanden föreläggas att ge in

den utredning eller de uppgifter som behövs. I fall som avses i 16 § får sökan-
den även kallas till ett sammanträde. I fråga om ett sådant sammanträde gäller
16 § andra stycket.

16 §

4

Om det på grund av någon särskild omständighet finns anledning att

anta att det förvärv som sökanden åberopar är ogiltigt eller inte kan göras
gällande eller att den sökta åtgärden på annat sätt skulle kränka någon annans
rätt, ska inskrivningsmyndigheten ge den vars rätt berörs tillfälle att yttra sig
skriftligen. I samband med detta får även sökanden eller någon annan ges till-
fälle att yttra sig skriftligen.

Om det behövs, ska inskrivningsmyndigheten hålla ett sammanträde. In-

skrivningsmyndigheten får förelägga sökanden eller någon annan som ska
yttra sig att inställa sig personligen eller genom ombud. Föreläggandet får för-
enas med vite. Om sökanden inte följer föreläggandet, får ansökan avvisas.
Om någon annan än sökanden inte följer föreläggandet, får ärendet ändå av-
göras. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om följden av att före-
läggandet inte följs. Sökanden och andra som ska delta i sammanträdet får
göra det genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma
förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Protokoll ska
föras över det som kommer fram vid sammanträdet.

Om inskrivningsmyndigheten anser att det råder tvist om sökandens rätt,

får myndigheten förelägga sökanden att inom viss tid väcka talan vid domstol.

1 Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2000:226.

4 Senaste lydelse 2008:153.

SFS 2015:369

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

2

SFS 2015:369

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Om sökanden inte följer föreläggandet, får inskrivningsmyndigheten avvisa
ansökan. En upplysning om detta ska tas in i föreläggandet.

20 kap.

11 §

5

Till ett lagfartssammanträde ska inskrivningsmyndigheten kalla

sökanden och andra som ärendet kan antas gälla. Inskrivningsmyndigheten
får vid vite förelägga sökanden eller andra att infinna sig personligen eller
genom ombud. Sökanden och andra som ska delta i sammanträdet får göra det
genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsätt-
ningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Sammanträdet får
hållas även om sökanden eller någon annan som kallats uteblir.

Sammanträdet ska kungöras i ortstidning och i Post- och Inrikes Tidningar.

Kungörelsen ska innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt
fastighetens beteckning. Kungörelsen ska även innehålla en upplysning om
att sammanträdet syftar till att utreda äganderätten till fastigheten och att lag-
fart på denna kan komma att meddelas med stöd av det som kommer fram vid
sammanträdet.

Sammanträdet ska sättas ut så att det går minst tre månader mellan kun-

görandet och dagen för sammanträdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1977:662.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.