SFS 2015:419 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2015:419 Lag om ändring i jordabalken
150419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 2 och 5 §§ jordabalken2 ska

ha följande lydelse.

20 kap.

2 §

Lagfart ska sökas inom tre månader efter det att den handling som för-

värvet grundas på (fångeshandlingen) upprättades.

Tiden för sökande av lagfart räknas dock
1. för förvärv som beror av villkor, myndighets tillstånd eller annan sådan

omständighet, från det förvärvet fullbordades,

2. för dödsbo, i fall som avses i 1 § andra stycket, från det egendomen

överläts eller, om bouppteckning inte hade registrerats då, från det registre-
ringen skedde,

3. för den som är ensam delägare i dödsbo, från det bouppteckningen re-

gistrerades eller, om han eller hon först därefter blivit ensam delägare, från
det så skedde, dock, om boets förvaltning omhänderhas av boutredningsman
eller testamentsexekutor eller om boet är avträtt till konkurs, inte i något fall
tidigare än från det egendomen utgavs till delägaren,

4. för testamentstagare som tilldelats egendom i legat, från det testamentet

fick laga kraft och legatet utgavs eller, om bouppteckning inte hade registre-
rats då, från det registreringen skedde,

5. när talan väckts om återgång eller hävande av förvärv innan tiden för sö-

kande av lagfart gick ut, från det dom som innebär att talan ogillades fick laga
kraft.

Om lagfart ska sökas på grund av ett förvärv med anledning av ett arv som

utländsk rätt är tillämplig på, och det inte finns någon handling som förvärvet
grundas på, ska tiden för att söka lagfart i stället räknas från den tidpunkt då
den omständighet som ligger till grund för förvärvet inträffade.

5 §

3

Den som söker lagfart ska ge in fångeshandlingen och de övriga hand-

lingar som är nödvändiga för att styrka förvärvet. Om ett dödsbo eller en ar-
vinge som är ensam delägare i ett dödsbo söker lagfart på förvärv av egendom
från den döde, anses en inregistrerad bouppteckning efter denne som fånges-
handling. Som fångeshandling anses även ett europeiskt arvsintyg.

1 Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2000:226.

SFS 2015:419

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:419

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Om en ansökan om lagfart görs av flera sökande gemensamt, ska den inne-

hålla uppgift om hur stor andel av fastigheten som varje sökande har förvär-
vat. Om det saknas sådana uppgifter och sökandena inte följer ett föreläg-
gande att komplettera ansökan, ska den anses avse andelar efter huvudtalet.

Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.