SFS 1971:503

710503.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i jordabalken^;
given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 6 kap. 12 §, 7 kap. 16, 17 och 19 §§,

8 kap. 15 §, 12 kap. 29 §, 17 kap. 10 §, 19 kap. 21 §, 20 kap. 6 och

9 §§, 22 kap. 3 § samt 23 kap. 2 § jordabalken skall ha nedan angivna

lydelse.

SFS 1971:503

Utkom från trycket

den 5 juli 1971

6 KAP.

12 § Avser inteckning endast en fastighet och säljes denna på exekutiv

auktion, är inteckningen, sedan auktionen vunnit laga kraft och köpe­

skillingen betalats, utan verkan till belopp som enligt sakägarförteck-

ningen icke täckes av köpeskillingen, behållen avkastning eller andra

influtna medel, om ej överexekutor förordnat om fortsatt intecknings­

ansvar. Har medel influtit genom särskild försäljning av tillbehör, är
inteckning utan verkan till belopp som ur medlen utfallit på pantbre­
vets belopp.

Avser inteckning flera fastigheter gemensamt och säljes dessa på exe­

kutiv auktion enligt gemensam sakägarförteckning, äger första stycket
motsvarande tillämpning. Sker försäljningen enligt särskilda sakägar-

förteckningar, förlorar inteckningen sin verkan, om ej överexekutor för­
ordnat om fortsatt inteckningsansvar. Säljes endast någon eller några
av fastigheterna, blir inteckningen såvitt angår försåld fastighet helt utan

verkan, om ej överexekutor förordnat om fortsatt inteckningsansvar,

och såvitt angår annan fastighet utan verkan till den del medel utfallit
på pantbrevets belopp.

Säljes fastighet exekutivt under hand, är inteckning i fastigheten utan

verkan till belopp som ur medel, vilka influtit genom särskild försälj­
ning av tillbehör, utfallit på pantbrevets belopp.

7 KAP.

16 § Efter exekutiv försäljning av fastighet gäller upplåtelse av nytt­

janderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft mot den nye ägaren en­

dast om försäljningen skett under förbehåll om rättighetens bestånd en­

ligt lagen (1971: 494) om exekutiv försäljning av fast egendom eller rät­
tigheten enligt samma lag är skyddad utan förbehåll.

Bestämmelser om verkan av underlåtenhet att uppsäga arrende- eller

hyresavtal som enligt första stycket ej gäller mot ny ägare finns i lagen

(1971: 494) om exekutiv försäljning av fast egendom.

17 § �verlåtes fastigheten och skall upplåtelse av nyttjanderätt, servitut

eller rätt till elektrisk kraft gälla mot den nye ägaren, är denne berätti­
gad att uppbära arrendeavgift, hyra eller armat vederlag för rättigheten

1 Lydelse enligt 1 970: 994.

2 Prop. 1971: 20, LU 1 1, rskr 126.

1351

¬

background image

SFS 1971:503

i den mån vederlaget förfaller till betalning efter det att han tillträtt
fastigheten. Efter nämnda tidpunkt får han även i övrigt utöva de be­
fogenheter som på grund av upplåtelseavtalet tillkommer fastighetens

ägare. På belopp, som förfaller till betalning mer än sex månader eller,
i fråga om arrende, mer än ett år efter det att rättighetshavaren erhöll
kännedom om överlåtelsen eller fick skälig anledning till förmodan där­
om, får rättighetshavaren icke avräkna fordran hos den förre ägaren.
I fråga om sådant belopp gäller ej heller betalning som rättighetshava­

ren erlagt till den förre ägaren eller annan uppgörelse med denne, om
icke den nye ägaren ägde eller bort äga kännedom därom vid överlå­

telsen.

Den nye ägaren har att uppfylla tidigare ägares åligganden i den mån

de skall fullgöras efter det att han tillträtt fastigheten.

Efter exekutiv försäljning av fastighet gäller lagen (1971:494) om

exekutiv försäljning av fast egendom i fråga som avses i första och

andra styckena.

19 § Kommer till följd av exekutiv försäljning av fastighet upplåtelse

av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft ej att gälla mot
den nye ägaren, skall den från vilken försäljningen ägt rum ersätta rät­
tighetshavaren dennes skada. Har rättigheten bevarats genom att rättig­

hetshavaren tillskjutit medel enligt lagen (1971: 494) om exekutiv för­

säljning av fast egendom, har rättighetshavaren såsom skadestånd rätt

till ersättning för tillskottet i den mån detta ej överstiger värdet av rät­

tigheten. Om upplåtelsen skett utan vederlag, äger vad som sagts förut
tillämpning endast om fastigheten sålts för annat ändamål än till betal­
ning av fordran för vilken den på grund av utmätning eller eljest svarar.

Rätt till ersättning enligt första stycket tillkommer ej rättighetshavare

som genom överenskommelse vid exekutiv auktion låtit rättighetens

företrädesläge försämras, om det ej är uppenbart att rättigheten ändå
skulle ha gått förlorad.

8 KAP.

15 § Om fastigheten blivit utmätt före tillträdesdagen, får arrendatorn

uppsäga avtalet. Han har även rätt till ersättning för skada. Uppsägning

skall dock ske inom en månad från det arrendatorn fick kännedom om
att fastigheten blivit u tmätt. Upphäves utmätningen eller förfaller eljest

frågan om fastighetens försäljning, får ej uppsägning ske därefter.

1352

12 KAP.

29 § Om fastigheten blivit u tmätt före tillträdesdagen, får hyresgästen
uppsäga avtalet. Han har även rätt till er sättning för skada. Uppsägning

skall dock ske inom en månad från det hyresgästen fick kännedom om
att fastigheten blivit utmätt. Upphäves utmätningen eller förfaller eljest

frågan om fastighetens försäljning, får ej uppsägning ske därefter.

¬

background image

17 KAP.

SFS 1971: 503

10 § Detta kapitel äger icke tillämpning beträffande företräde mellan

å ena sidan förvärv av fast egendom, som skett vid exekutiv försäljning,
och å andra sidan upplåtelse av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elek­
trisk kraft samt ej heller beträffande företräde mellan förvärv som skett

vid exekutiv försäljning och annan överlåtelse utom när egendomen

sålts för annat ändamål än till betalning av fordran, för vilken egendo­

men svarar till följd av utmätning eller på annan grund.

I fråga om företräde mellan upplåtelser av nyttjanderätt, servitut el­

ler rätt till elektrisk kraft vid exekutiv auktion gäller ej 3 §. I fall då
inskrivning av rättigheterna sökts samma inskrivningsdag har förvärven
lika rätt, om ej annan företrädesordning fastställts.

Andra stycket gäller i tillämpliga delar, när myndighet i annat fall

än med anledning av exekutiv auktion fördelar medel mellan rättsägare

i den ordning som gäller vid fördelning av köpeskilling för exekutivt
försåld fast egendom.

19 KAP.

21 § Har fast egendom eller tomträtt utmätts eller har beträffande fast
egendom eller tomträtt som ingår i konkursbo begärts försäljning i den

ordning som gäller för utmätt sådan egendom eller har utmätningen
upphävts eUer frågan om egendomens försäljning av annat skäl förfallit,

skall anteckning därom göras i fastighetsboken eller tomträttsboken. An­

teckning att egendomen försålts utmätningsvis skall ske när handling
som visar köpeskillingens fördelning inkommit.

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv för­

säljning eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myn­

dighets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken el­
ler tomträttsboken när anmälan, bevis eller fördelningslängd som utvi­
sar förhållandet inkommit.

Förekonuner i övrigt i lag eller annan författning bestämmelse om

att visst förhållande skall antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok,

gäller bestämmelsen.

20 KAP.

6 § Lagfartsansökan skall avslås, om

1. fångeshandlingen ej ingivits,

2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag,
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller vill­

kor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7�9, 28 eller 29 §

eller eljest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning för­

suttits eller ansökan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt

lag är ogiltigt,

5. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande in­

skränkning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtel­
sen skedde, lagfart ej var beviljad för överlåtaren eller, om så var fal-

1353

¬

background image

SFS 1971:503

let, ärende om anteckning i fastighetsboken av inskränkningen var

upptaget på inskrivningsdag,

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap.

1 eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljning­

en enligt lag äger företräde framför dennes förvärv,

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets till­

stånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd försut­

tits eller ansökan därom avslagits,

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller

ej kan göras gällande.

9 § Har fastighet förvärvats genom expropriation eller liknande tvångs­
förvärv eller sålts exekutivt till betalning av fordran för vilken den till

följd av upplåtelse av panträtt eller på annan grund svarar oavsett
vem den tUlhör, har förvärvaren rätt att erhålla lagfart utan hinder
av att den föregående ägaren ej har lagfart.

22 KAP.

3 § Ansökan om inteckning skall avslås, om

1. föreskrifterna i 2 § icke iakttagits,

2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighets­

boken inteckning ej får beviljas i fastigheten,

3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning

eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då in­

teckningen sökes samt fastigheten hör tUl konkursboet,

6. del av fastigheten är utmätt eller utmätes den dag då inteckning­

en sökes,

7. ärende angående anteckning enligt 7 § förköpslagen (1967: 868)

att kommun beslutat utöva förköpsrätt i fråga om egendomen uppta­
gits på inskrivningsdag och ansökningen göres av den som överlåtit
egendomen.

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare in­

skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas

till samma dag.

1354

23 KAP.

2 § Ansökan om inskrivning skall avslås, om

1. den handling på vilken rättigheten grundas ej ingivits,

2. föreskrift i lag beträffande sådan upplåtelse som ansökan angår

icke iakttagits och föreskriften ej avser giltigheten av endast visst för­

behåll,

3. upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränk­

ning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när upplåtelsen sked-

¬

background image

de, lagfart ej var beviljad för upplåtaren eller, om så var fallet, ärende
om anteckning i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på in­

skrivningsdag,

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,

5. fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars förvärv en­

ligt 17 kap. 1 eller 4 § äger företräde framför upplåtelsen,

6. fastigheten före upplåtelsen frångått upplåtaren på grund av

exekutiv försäljning eller genom expropriation eller liknande tvångs­

förvärv,

7. upplåtelsen avser arrende eller hyra som enligt förbehåll i upp­

låtelsehandlingen icke får inskrivas,

8. upplåtelsen avser rätt till elektrisk kraft och skriftligt medgivande

till inskrivning icke föreligger,

9. det är uppenbart att upplåtelsen av annan grund är ogiltig eller

att rättigheten upphört eller av annat skäl ej kan göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare

inskrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning upp­

skjutas till samma dag.

SFS 1971: 503

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit,

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.