SFS 1971:546

710546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:546

Utkom från trycket

den 19 juU 1971

Lag

om ändring i jo rdabalken^;

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 8 kap. 32 §, 12 kap. 71 § samt 13 kap.
23 och 24 §§ jordabalken skall ha nedan angivna lydelse.

8 kap.

32 § Arrendetvist som ej enligt 30 § ankommer på arrendenämnds

prövning skall upptagas av den fastighetsdomstol inom vars område fas­

tigheten är belägen. �ven klandertalan som avses i 31 § och ärende en­

ligt 9 kap. 24 § upptages av denna domstol.

Tvist som efter klander mot arrendenämnds beslut är anhängig vid

domstol får återförvisas till nämnden.

12 kap.

71 §3 Hyrestvist som ej enligt 69 § ankommer på hyresnämnds pröv­

ning och ej heller rör kollektivavtal skall upptagas av den fastighets­

domstol inom vars område fastigheten är belägen. Klandertalan som
avses i 70 § upptages, om den rör kollektivavtal, av arbetsdomstolen

och i annat fall av domstol som nyss nämnts.

Tvist som efter klander mot hyresnämnds beslut är anhängig vid

domstol får återförvisas till nämnden.

13 kap.

23 § Mål angående omprövning eller jämkning av avgäld, klander av
uppsägning eller bestämmande av lösesumma upptages av fastighetsdom­

stol.

24 § Angående rättegången i mål som avses i 23 § gäller i tillämpliga
delar bestänunelserna om expropriation i allmänhet. Rör tvisten fråga

som kan inverka på den rätt som tillkommer innehavare av panträtt el­

ler rättighet som är inskriven, är rätten ej bunden av parts yrkande eller

medgivande.

I mål angående bestämmande av lösesumma skall fastighetsägaren

vidkännas på ömse sidor uppkomma rättegångskostnader vid fastighets­

domstolen, i den mån ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ rätte­
gångsbalken. Beträffande skyldigheten att svara för kostnad i högre rätt
gäUer med tillämpning i övrigt av 18 kap. rättegångsbalken, att fastig­
hetsägaren, om ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ samma balk,
alltid själv skall vidkännas såväl sina egna kostnader som kostnad som
åsamkas motpart genom att fastighetsägaren fullföljt talan.

1438

^ Ly delse enligt 1970: 994.

2 Prop. 1971; 106, JuU 13, rskr 2 04.

^ �n dringen innebär bl. a, att andra stycket upphävs.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971: 545

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.