SFS 1971:1034

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1971:1034
711034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 27 dec. 1971

'' (,

1 s

SFS 1971:1034 Lag

utkom f rän t rycket om ändring i jordabalken»;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 19 kap. 9 § jordabalken skall ha nedan

angivna lydelse.

19 kap.

9 § Avser ansökan fa stighet eller del av fastighet som ingår i beslutad

men icke fullbordad sammanläggning och skall ansökningen ej avvisas
enligt 8 § eller omedelbart avslås enligt föreskrift i 20�23 kap., skall

ärendet uppskjutas till den inskrivningsdag som infaller närmast efter
det meddelande att sammanläggningen fullbordats eller frågan därom

förfallit kommit inskrivningsmyndigheten till banda.

Om det är nödvändigt för utredningen, får inskrivningsärende även

i annat fall än som avses i första stycket uppskjutas till viss senare
inskrivningsdag. Uppskjutes ärendet, får sökanden föreläggas att före­

bringa den utredning som fordras eller, i fall som avses i 10 §, infinna

sig personligen eller genom ombud hos inskrivningsmyndigheten. I före­
läggandet får vite utsättas. Efterkommes ej föreläggandet, kan ansök­

ningen förk laras förfallen. Erinran om detta skall intagas i föreläggan­

det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig h örsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms s lott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

^ L ydelse enligt 1970: 994.

2 Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.