SFS 1972:252

720252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:252 Lag

Utkom frätt t rycket O"» ändring i jordabalken;

den 13 juni 1972

given Stockholms slott den 2 juni 1972.

' 1

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Verides Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 8 kap, 8 §, 11 kap. 6 § samt 12 kap.

8, 58, 60, 63, 66 och 72 §§ jordabalken^ skall ha nedan angivna ly­

delse.

8 kap.

8 § Uppsägning skall vara skriftlig, om ej skriftligt erkännande av

uppsägningen lämnas. I fall som avses i 11 kap. 6 § skall uppsägningen

dock alltid ske skriftligen. Uppsägning får ske hos den som är behörig
att mottaga arrendeavgift på jordägarens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 12�15 §§ delgivningslagen (1970: 428).

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i

rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av upp­

sägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen

medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med

fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke

någon som angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes

postlåda, om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu
blivit fullgjort.

Har jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning skall ske, ej

känt hemvist här i riket och finns ej heller känt ombud som har rätt

att mottaga uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungö­

relse i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämningsansökan med yrkande att arrendeförhållande skall upphöra

och ansökan om vräkning av arrendator gäller som uppsägning när del­
givning skett i behörig ordning.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av avtal om an­

läggningsarrende finns i 11 kap. 6 §.

538

11 kap.

6 § Jordägaren skall i uppsägningen underrätta arrendatorn om de

villkor han uppställer för att förlänga arrendeförhållandet eller om or­
saken till att han vägrar medge förlängning. Uppsägningen skall dess­

utom innehålla underrättelse att arrendatorn, om han icke går med på
att lämna arrendestället utan att f^ ersättning enligt 5 §, har att inom
två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till arrendenämnden

för medling.

Underlåter jordägaren att fullgöra vad som åligger honom enligt

första stycket, är uppsägningen utan verkan.

1 Prop. 1972: 70, LU 1 7, rskr 221.

2 O mtryckt 1971: 1209.

¬

background image

Har jordägaren fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket

och vill a rrendatorn icke lämna arrendestället utan att få ersättning en­
ligt 5 §, har arrendatorn att hänskjuta tvisten till arrendenämnden inom

den i första stycket angivna tiden. lakttages ej denna, förfaller rätten
till ersättning.

SFS 1972: 252

12 kap.

8 § Uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet varat längre

än nio månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.
Uppsägningen får dock, utom i fall som avses i 58 §, vara muntlig, om

skriftligt e rkännande av uppsägningen lämnas. Uppsägning får ske hos

den som är behörig att mottaga hyra på hyresvärdens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 12�15 §§ delgivningslagen (1970; 428).

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i

rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av upp­
sägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen
medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med

fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke

någon s om angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes
postlåda, om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu

blivit fullgjort.

Har hyresvärd eller hyresgäst, hos vilken uppsägning skall ske, ej

känt hemvist här i riket och finns ej heller känt ombud som har rätt att

mottaga uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungörelse

i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämningsansökan med yrkande att hyresförhållande skall upphöra

och ansökan om vräkning av hyresgäst gäller som uppsägning när del­
givning skett i behörig ordning.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av hyresavtal, som

gäller annan lägenhet än bostadslägenhet, finns i 58 §.

58 § Hyresvärden skall i uppsägningen underrätta hyresgästen om

de villkor han uppställer för att förlänga hyresförhållandet eller om or­

saken till att han vägrar medge förlängning. Uppsägningen skall dess­

utom innehålla underrättelse att hyresgästen, om han icke går med på
att flytta utan att få ersättning enligt 57 §, har att inom två månader

från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.

Underlåter hyresvärden att fullgöra vad som åligger honom enligt

första stycket, är uppsägningen utan verkan.

Har hyresvärden fullgjort vad som åligger honom enligt första styc­

ket och vill hyresgästen icke lämna lägenheten utan att få ersättning
enligt 57 §, har hyresgästen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom
den i första stycket angivna tiden. lakttages ej denna, förfaller rätten till
ersättning.

60 § I mål om ersättning enligt 57 § skall rätten på yrkande av hyres­
gästen, om hyresvärden medger skyldighet att utge ersättning eller så­
dan skyldighet fastställts genom dom som vunnit laga kraft, förplikta

539

¬

background image

SFS 1972: 252

t'

hyresvärden att utge förskott i avräkning på den ersättning som kan
komma att bestämmas.

Första stycket äger ej tillämpning, om det är uppenbart att förskottet

blir obetydligt. Har beslut i fråga om förskott meddelats, får nytt yrkan­
de om förskott ej upptagas till prövning förrän tre månader förflutit
sedan det föregående beslutet vann laga kraft.

Beslut i fråga om förskott får meddelas utan huvudförhandling. In­

nan beslut meddelas, skall parterna beredas tillfälle att yttra sig. Mot

beslut som meddelats under rättegången skall talan föras särskilt. Mot

hovrättens beslut får talan ej föras.

Har hyresgästen uppburit förskott som överstiger den slutligt be­

stämda ersättningen, är han skyldig att till hyresvärden betala tillbaka

det överskjutande beloppet jämte sex procent ränta från dagen för be­
loppets mottagande.

63 § �r sådant meddelande från hyresvärden som avses i 10 § av­
sänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, skall hy­

resvärden anses ha fullgjort vad som ankommer på honom. Detsamma
gäller beträffande sådant meddelande från hyresgästen som avses i 11,

14, 19, 24 eller 33 §. I fall som avses i 24 § är det dock till fyllest att

meddelandet är avsänt på annat ändamålsenligt sätt.

66 § Avtal mellan hyresvärd och hyregäst, att framtida tvist med an­

ledning av hyresförhållandet skall hänskjutas till avgörande av skilje­

män utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, får
ej göras gällande i fråga om hyresgästens rätt eller skyldighet att till­
träda eller behålla lägenheten, nedsättning av förstagångshyra, faststäl­

lande av hyresvillkor i fall som avses i 51 eller 52 § eller bestämmande

av ersättning enligt 57 §. I övrigt gäller skiljeavtalet ej såvitt därigenom
skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skiljemännens antal,
sättet för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden. I berörda

hänseenden skall lagen (1929: 145) om skiljemän tillämpas. Vad som

sagts nu utgör dock ej hinder för att i skiljeavtalet utse hyresnämnden

till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för skiljemannaåtgärdens

avslutande än den tid om sex månader som anges i nämnda lag.

72 § Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om till­
stånd som avses i 34�36 eller 40 § eller i fråga om fastställande av hy­

resvillkor i fall som avses i 51, 52 eller 55 § och ej heller mot hovrätts

dom i fråga om förlängning av hyresavtal eller fastställande av hyres­

villkor i fall som avses i 51 § eller 52 §.

540

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

2. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § och 11 kap. 6 § enligt deras nya

lydelse gäller även i fråga om arrendeavtal som slutits före lagens ikraft­

trädande, om sistnämnda paragraf i dess äldre lydelse var tillämplig
på avtalet. Motsvarande gäller, om 2 kap. 88 § lagen (1907: 36 s. 1)
om nyttjanderätt till fast egendom var tillämplig på avtalet. Har arren­
deavtalet sagts upp före ikraftträdandet, äger äldre bestämmelser dock
fortfarande tillämpning.

3. Bestämmelserna i 12 kap. 8 och 58 §§ enligt deras nya lydelse

¬

background image

gäller äv en i fråga om hyresavtal som slutits före lagens ikraftträdande,

SFS 1972: 252

om sistnänmda paragraf i dess äldre lydelse var tillämplig på avtalet.
Motsvarande gäller, om 3 kap. 58 § lagen (1907: 36 s, 1) om nyttjande­

rätt till fast egendom var tillämplig på avtalet. Har hyresavtalet sagts
upp före ikraftträdandet, äger äldre bestämmelser dock fortfarande till-
lämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.