SFS 1972:720

720720.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:720

Utkom från trycket

den 21 dec. 1972

Lag

om ändring i jordabalken;

given Stockholms slott den 19 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 2 kap. 7 § och 13 kap. 24 § jordabalken-

skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

7 § �verlåtelse av föremål som hör till fastighet gäller ej mot tredje

man, förrän föremålet skiljes från fastigheten på sådant sätt att det ej

längre kan anses höra till denna.

Om verkan av exekutiv försäljning av föremål som hör till fastighet

och ianspråktagande av sådant föremål genom expropriation finns sär­
skilda bestämmelser.

13 kap.

24 § Angående rättegången i mål som avses i 23 § gäller i tillämpliga

delar expropriationslagen (1972:719). Bestämmelserna om utrednings­

beslut äger dock tillämpning endast i den mån målet avser bestämmande

av lösesumma. Rör tvisten f råga som kan inverka på den rätt som till-

1858

' Prop. 1972: 109, CU 34 , rskr 3 46.

2 Om tryckt 1971: 1209.

¬

background image

kommer innehavare av panträtt eller rättighet som är inskriven, är rät­

ten ej bunden av parts yrkande eller medgivande.

I mål angående bestämmande av lösesumma skall fastighetsägaren

vidkännas på ömse sidor uppkomna rättegångskostnader vid fastighets­

domstolen, i den mån ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ rätte­
gångsbalken. Har motpart förebringat utredning i strid med utrednings­
beslut som fastighetsdomstolen meddelat, ersättes dock kostnaden för
sådan utredning endast i den mån utredningen haft betydelse för ut­
gången i målet. Beträffande skyldigheten att svara för kostnad i högre
rätt gäller med tillämpning i övrigt av 18 kap. rättegångsbalken, att fas­
tighetsägaren, om ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ samma

balk, alltid själv skall vidkännas såväl sina egna kostnader som kostnad
som åsamkas motpart genom att fastighetsägaren fullföljt talan.

SFS 1972: 720

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.
Beträffande mål som är anhängigt vid ikraftträdandet äger föreskrif­

terna i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972: 719) om
expropriationsmål, som är anhängigt vid sistnämnda lags ikraftträdande,

motsvarande tillämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekr äfta låtit.

Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.