SFS 1973:1133

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1973:1133
731133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1133 Lag

Utkom frän t rycket <>" ändring i jorda balken;

Utfärdad den 17 december 1973.

den 28 dec. 1973

2304

Kungl. Majrt förordnar med riksdagen^ a tt 17 kap. 10 §, 18 kap. 1 §

och 20 ka p. 6 § jordabalken^ skall ha nedan angivna lydelse.

17 kap.
10 § Detta kapitel äger icke tillämpning beträffande företräde mellan

å ena sidan förvärv av fast egendom, som skett vid exekutiv försälj­

ning, och å andra sidan upplåtelse av nyttjanderätt, servitut eller rätt
till elektrisk kraft samt ej heller beträffande företräde mellan förvärv

som skett vid exekutiv försäljning och annan överlåtelse.

I fråga om företräde mellan upplåtelser av nyttjanderätt, servitut eller

rätt till elektrisk kraft vid exekutiv auktion gäller ej 3 §. I fall då in­

skrivning av rättigheterna sökts samma inskrivningsdag har förvärven

lika rätt, om ej annan företrädesordning fastställts,

1 Prop. 1973: 167, LU 44 , rskr 3 85.

® Balkcn omtryckt 1971: 1209.

' -I

¬

background image

Andra stycket gäller i tillämpliga delar, när myndighet i annat fall än

SFS 1973:1133

med anledning av exekutiv auktion fördelar medel mellan rättsägare i
den ordning som gäller vid fördelning av köpeskilling fö r exekutivt för­

såld fast egendom.

18 kap.

1 § Har fast egendom förvärvats genom överlåtelse och var överlåta­

ren ej rätt ägare till egendomen på den grund ati hans eller någon hans

företrädares åtkomst var ogiltig eller av annat skäl ej gällde mot rätte

ägaren, är förvärvet likväl giltigt, om lagfart på egendomen vid över­
låtelsen var beviljad för överlåtaren och om förvärvaren vid överlåtel­
sen eller, när egendomen därefter överlåtits till annan, denne vid sitt
förvärv varken ägde eller bort äga kännedom om att överlåtaren ej var

rätt ägare. Vad nu sagts gäller ej förvärv som skett vid exekutiv för­

säljning.

I fråga om upplåtelse av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk

kraft, vilken gjorts av den som ej var rätt ägare till egendomen på den

grund a tt hans eller någon hans företrädares åtkomst var ogiltig eller av
annat skäl ej gällde mot rätte ägaren, äger första stycket motsvarande

tillämpning, dock endast om den till vilken rättigheten uppläts vid upp­
låtelsen varken ägde eller bort äga kännedom om att upplåtaren ej var

rätt ägare.

Om företräde på grund av inskrivning finns bestämmelser i 17 kap.

20 kap.
6 § Lagfartsansökan skall avslås, om

1. fångeshandlingen ej ingivits,
2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag,
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller vill­

kor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7�9, 28 eller 29 §

eller eljest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning för­
suttits eller ansökan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt lag

är ogiltigt,

5. överlåtelsen s tår i strid med en mot överlåtaren gällande inskränk­

ning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen sked­
de, lagfart ej var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende

om ante ckning i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på in­
skrivningsdag,

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap.

1 eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljningen

enligt 213 a § 1 mom. utsökningslagen (1877:31 s. 1) äger företräde
framför dennes förvärv,

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets

tillstånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd för­

suttits eller ansökan därom avslagits,

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller

ej kan göras gällande.

2305

145-SFS 1973

¬

background image

SFS 1973: 1133

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer.
Nya lagen tillämpas ej i fråga om egendom som sålts exekutivt föfé

ikraftträdandet.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.